Vinařství Lahofer Dobšice u Znojma

Abstract
Předmětem bakalářské práce je řešení novostavby objektu vinařství Lahofer v obci Dobšice u Znojma. Bakalářská práce rozvádí a upřesňuje architektonickou studii, vypracovanou v rámci předmětu AG33 v letním semestru 2. ročníku, do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provádění stavby. Zadáním práce bylo navrhnout vinařskýdům s hlavní výrobní částí s roční produkcí 750 000 - 1000 000 ks lahví, s administrativní částí včetně prostorů pro brigádníky. Další část zahrnuje restauraci a ubytování pro hosty.a s částí pro veřejnost, která by měla obsahovat jak restauraci tak ubytování pro hosty. Celý koncept návrhu ovlivnil svažitý terén, do nějž je objekt zasazen tak, aby nepůsobil příliš mohutným dojmem. Z exteriéru se stavba jeví jako tři prolínající se kvádry, které jsou děleny podle funkcí. Prvotní myšlenkou bylo budovu postavit tak, aby byla souběžná s hlavní osou, která je tvořena silnicí , což splňuje výrobní část. Administrativní část je natočena tak, aby byl vytvořen částečně krytý manipulační dvůr. Z něj je přístup do budovy pro zaměstnance, brigádníky, ale také pro expedici nebo zásobování. Třetí část, kde se nachází restaurace a ubytování pro hosty tvoří druhé nadzemní podlaží. Tato hmota je posazena tak, aby umožňovala výhled do okolních vinic a zároveň aby byla vytvořena terasa, na niž je přístup z restaurace. Na hmotu výrobní haly je napojeno také únikové schodiště. Materiál fasády je kombinací dvou kontrastních materiálů a to strukturovaných betonových desek a fasádních kazet Cor-ten. Opláštění schodiště nabízí prostor pro nápis a logo Vinařství Lahofer, které je viditelné z příjezdové komunikace.
The objective of this Bachelor Thesis is the designof the Lahofer winery in Dobšice,a new building near Znojmo. The Bachelor Thesis expands and specifies an architectural study which I drafted as my AG33 subject during the summer semester of my second year (i.e.up to the level of Documentation for Planning Permission and Documentation for Execution of the Project). The tasked assignment is to design a winemaking house with amain production part, which allows for production from 750 thousand to 1 million bottlesper year, and to design an administrative part with premises for temporary workers. Other part includes a restaurant and public accommodations. A sloping terrain influences the whole design. So as not to give the impression of monumental dimensions the object is embedded into the ground as well. The exterior of the building appears as three interlocking blocks where in each block has its own purpose. The original idea was to construct the building parallel to the major axis, which is formed by the road. The production part meets this requirement. The administrative part is situated such that a partly roofed handling courtyard is created. From this courtyard, there is an entry point for employees and temporary workers as well as for the dispatching of goods and purchasing. The third part, where the restaurant and guest accommodations are situated, makes up the first floor. This block is situated such that a view of the surrounding vineyards is offered and simultaneously creates a terrace with entry to the restaurant. There is a fire escape going from the main production part as well. The façade is a combination of two contrasting materials,(i.e. structured concrete slabs and facade panels known as “Cor-ten”). Lastly, a staircase sheathing offers space for the company name and logo, “Vinařství Lahofer“, which can plainly be seen directly from the access road.
Description
Citation
DAVČÍKOVÁ, G. Vinařství Lahofer Dobšice u Znojma [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
Date of acceptance
2017-06-06
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO