Napájecí a ochranné obvody pro 6-kanálový zesilovač

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalá ská práce se zab vá návrhem ochrann ch obvod pro 6-ti kanálov audio zesilova . Vytvo ené obvody zajiö ují filtraci sí ového nap tí, potla ení proudové öpi ky po zapnutí, zpod né p ipojení reproduktor pro eliminaci „lupnutí“, automatické vypnutí p i p eh átí, indikaci poruchov ch stav prost ednictvím LED a probuzení za ízení ze standby reimu. Návrh zohled uje zachování vzájemné odd lení zemí vöech kanál pro eliminaci zemních smy ek.
This bachelor thesis deals with designing protection circuits for 6 channel audio amplifier. Created circuits provide AC voltage filtering, current peak limitation after switching on, delayed speakers connection for eliminating crackling, automatic shut down in case of overheath, LED indication of failure and waking up from standby mode. Created design focuses on keeping all channels grounds unconnected with each other for eliminating ground loops.
Description
Citation
KRYŠKA, V. Napájecí a ochranné obvody pro 6-kanálový zesilovač [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Audio inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (předseda) MgA. Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Mach, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Mekyska, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
Vysvětlete proč jste simulaci zaznamenal jako video a nezvolil jste jinou formu. Student reagoval. Student nesplnil zadání. Dokumentace je nevyhovující. Práce byla zhotovena na poslední chvíli. Po formální stránce je práce plná nedostatků.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO