Posouzení vlivu různých variant řešení otopné soustavy na hodnotu bytového domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá vlivem zdroje tepla na hodnotu bytového domu. V úvodu popisuje výpočet tepelných ztrát, druhy otopných soustav, předávacích ploch, zdrojů tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody, způsoby tržního ocenění. Dále jsou vybrány dvě varianty zdrojů tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody pro bytový dům Domino. Pro obě varianty jsou navrženy otopné prvky pro pokrytí tepelných zrát domu. Na konci práce je zhodnocení návratnosti dražší varianty na zhotovení, avšak levnější na provoz, zisk při prodeji a výnosnost při pronájmu bytového domu.
This master’s thesis deals with influence of heat source on the value of the apartment building. The introduction describes the calculation of heat losses, types of heating systems, heating elements, heat sources for heating and hot water, methods of market valuation. Further are chosen two variants of heat sources for heating and domestic hot water for the Domino apartment building. Both heating elements are designed to cover the heat losses of the house. At the end of the thesis is an evaluation of the return of a more expensive variant, but cheaper to operate, profit from sale and profibility on rent of the apartment building.
Description
Citation
ŠTENCL, R. Posouzení vlivu různých variant řešení otopné soustavy na hodnotu bytového domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Posouzení vlivu různých variant řešení otopné soustavy na hodnotu bytového domu. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Komise položila otázky: Jak byly určeny potřeby tepla v objektu? Jaká je životnost tepelných čerpadel a plynových kotlů? Diplomant na otázky odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO