Analýza neutronového pole laboratorního AmBe zdroje s využitím měřícího stendu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce poskytuje ucelený přehled konvenčních neutronových zdrojů z pohledu reakcí, jimiž neutrony vznikají, výhod, nevýhod, vlastností, a možného použití. Ve vztahu k sestavě laboratorního neutronového zdroje a unikátního stendu „Svíčka“ jsou nastíněny základní metody analýzy neutronového pole ve stendu a dvě z nich, neutronová aktivační analýza a výpočet pomocí softwarového kódu MCNP, jsou diskutovány do hloubky za účelem realizace a porovnání obou přístupů. Praktická část se zabývá vlastním provedením neutronové aktivační analýzy od návrhu, přes gama spektrometrii až po určení kadmiového poměru. V souladu s měřením byl proveden výpočet v kódu MCNP a na závěr byly obě metody zhodnoceny a porovnány. Výpočet je doplněn analýzou radiační situace na hranici sledovaného pásma a porovnán se zákonným limitem.
This master’s thesis provides a comprehensive overview of the conventional neutron sources from the perspective of reactions which lead to the production of neutrons, advantages, disadvantages, properties and their possible utilization. In the relation to the assembly of the laboratory neutron source and the unique experimental stand “Candle” basic methods of the neutron field analysis are outlined and two of them, the neutron activation analysis and the calculation using the MCNP software code are discussed in depth to apply and compare these methods. The experimental part deals with the realization of neutron activation analysis from its design itself, through gamma spectrometry to the cadmium ratio calculation. In compliance with the measurements, a calculation with MCNP code was run and both methods were evaluated and compared. The computation is complemented with the analysis of radiation situation on the borders of the supervised area, which is compared to the legal limit.
Description
Citation
JELÍNEK, M. Analýza neutronového pole laboratorního AmBe zdroje s využitím měřícího stendu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Anton Beláň, Ph.D. (člen) prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-06
Defence
Student ve své prezentaci seznámil komisi s výsledky své diplomové práce na téma Analýza neutronového pole laboratorního AmBe zdroje s využitím měřícího stendu. Vedoucí diplomové práce doktor Katovský seznámil komisi se zněním posudků vedoucího a oponenta práce. Následnou diskuzi zahájil doktor Katovský otázkami oponenta. Student správně zodpověděl obě položené otázky. Do následné rozpravy se přihlásil prof. Sokanský s otázkou ohledně použití osobních dozimetrů při provedených měření. Na tuto otázku student odpověděl, že byly použity. Další otázku položil doktor Škoda ohledně prezentovaných obrázků s vypočtenými úrovněmi gama pole. Tyto obrázky student správně zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO