Extrakce bioaktivních látek z výlisků aronie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá kvantifikací vybraných bioaktivních látek z aroniové šťávy, extraktů aroniových výlisků a z aroniového čaje. V teoretické části je uveden botanický popis aronie, druhu Aronia melanocarpa. Dále chemické vlastnosti plodů aronie a jejich využití v potravinářském zdravotnickém a kosmetickém průmyslu. V závěru teoretické části jsou uvedeny manuální metody stanovení jednoduchých sacharidů a stručně popsány vybrané extrakční postupy. Experimentální část obsahuje stanovení těchto chemických charakteristik analyzovaných aroniových produktů: pH, titrační kyselosti, refraktometrické sušiny, redukujících sacharidů podle Bertranda a gravimetricky, fenolických látek a celkových anthokyanů. Nejvíce celkových fenolů 319,54 mg·dm-3 bylo stanoveno ve vzorku aroniového čaje po 10 minutách digesce. V takto připraveném čaji byla stanovena také nejvyšší hodnota koncentrace anthokyanových barviv – 889,49 mg·dm-3.
This bachelor thesis deals with the quantification of selected bioactive substances in chokeberry juices, in the extracts of chokeberry and in chokeberry tea. In the theoretical part, there is a botanical description of chokeberry, (Aronia melanocarpa). Furthermore, the chemical properties of aronia and their use in the food, cosmetics industry and in the medicine. At the end of the theoretical part there are presented manual methods for determination of simple saccharides and briefly described selected extraction methods. The experimental part contains the determination of these chemical characteristics of analyzed aronia products: pH, titratable acidity, refractometric determination of dry matter, reducing sugars according to Bertrand's method and gravimetric determination, total phenolics and total anthocyanins. The highest phenolic content 319,54 mg·dm-3 were determined in a sample of aronia tea for 10 min digestion. The highest concentration of anthocyanin dyes was also determined in this tea – 889,49 mg·dm-3.
Description
Citation
KAPITON, U. Extrakce bioaktivních látek z výlisků aronie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Španová: Stanovení antokyanů ? prof. Márová: Jaká je kapacita lisu ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO