Možnosti využití cihelného obrusu v alkalicky aktivovaných systémech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
V bakalárskej práci je riešená problematika využitia tehlového prachu, vznikajúceho pri brúsení moderných tehál, ako súčasť alkalicky aktivovaných spojív. Cieľom práce je overenie vlastností tehlového prachu a testovanie mechanických vlastností zmesí s rôznymi pomermi tehlového prachu a granulovanej vysokopecnej trosky, aktivovaných bežne dostupnými hydroxidmi a kombináciami hydroxidov a vodných skiel. Ďalej boli skúmané účinky zvýšenia teploty na vlastnosti pripravených testovacích vzoriek a pozorovanie tvorby uhličitanového výkvetu.
The bachelor’s thesis deals with usage of brick grinding waste, arising from the grinding process of modern bricks, as a constituent of alkali activated binders. The aim of the thesis is to verify the properties of brick grinding waste and to test mechanical properties of mixtures with different proportions of brick grinding waste and ground-granulated blast furnace slag, activated by commonly available hydroxides and combinations of hydroxides and water glasses. Furthermore, the effects of temperature increase on properties of prepared test samples were investigated and formation of carbonate effluent was observed.
Description
Citation
DZUROV, M. Možnosti využití cihelného obrusu v alkalicky aktivovaných systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-12
Defence
Student se ve svém vystoupení pokusil seznámit komisi s výsledky své bakalářské práce založené na výzkumu možnosti využití cihelného prachu v alkalicky aktivovaných materiálech. Dotazy oponenta zodpověděl správně a úplně. Prokázal velmi dobrou znalost tématiky řešené v bakalářské práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO