Bydlení seniorů - Křenovice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Hlavním cílem práce bylo najít ideální řešení pro danou lokalitu v obci Křenovice a navrhnout zde bydlení pro seniory. Okolí navrhovaného území nabízí dobrou funkční vybavenost a dobrou dostupnost centra obce a veřejné dopravy. V docházkové vzdálenosti se nachází potraviny, restaurace a cukrárna, pošta, obecní úřad a všeobecný lékař, ale i sportovní zařízení. Blízkost těchto funkcí je velkou výhodou zvláště pro osoby s omezenou schopností pohybu. Dalším atraktivním aspektem je snadná přístupnost okolní přírody. Urbanistický návrh vychází z myšlenky přirozeného pohybu člověka a jeho vnímání prostoru. Člověk má rád určitý řád, který je pro něj přehledný a někam ubíhající, ale na druhou stranu lze lidské oko snadno oklamat, a tak i řadovou zástavbu můžeme narušit ustupující fasádou, ale lidské oko bude prostor stále vnímat jako ulici. Na druhou stranu je nutné do striktní zástavby zasadit prvek, který by přísnou geometrii rozbil a dodal místu špetku přírody, která slovo „pravoúhlost“ nezná. V případě návrhu je to uměle vytvořený rybník v centru území. Kolem se nachází hlavní pěší trasy, kterými se lze dostat na obě nádraží, obecní úřad, do centra obce, školka, aj. Území se dělí obecně na dvě části - na část obytnou, která je situována v klidnější části území za obecním úřadem v blízkosti zahrad u řadové rodinné zástavby z východní strany, a na část společenskou, která je naopak situována v hlučnějších částech území (hospoda, venkovní hřiště školky). Architektonické řešení se snaží o připomenutí lidové architektury, která z obce díky, velké výstavbě typizovaných domů zmizela a to hlavně z důvodů suburbanizace. Ale samozřejmě to není jen novou výstavbou, často se krásné domky zkazí různými přílepky, které nemají žádnou estetickou hodnotu. Bylo potřeba se zaměřit na prvky a znaky lidové architektury, které jsou pro oblast Křenovic typické a ty pak přeformulovat podle svého cítění do moderní architektury. Jako hlavními pojmy, které vnímám pro návrh, jako dominantní jsou: náves, ulicový typ zástavby, racionální obdélníky, proporce, horizontální členění a sedlový typ střechy. Více o konceptu návrhu se zmiňuji v brožuře „Lidová architektura“. Navrženy jsou tři typy objektů pro bydlení: dům č. 1, dům č. 2, dům č. 3 a kavárna. Kromě domu č. 3 jsou všechny objekty jednopodlažní. Sedlová střecha se vyskytuje u domů s kombinací zelených plochých střech, které jsou situovány směrem do zahrad, tím ulicová linie střech zůstává neporušena. Kavárna má plochou zelenou střechu, a to především protože občanská zástavba kolem má střechy také ploché, a proto se snažím spíše dodržet linii vzhledem k okolí. Samotná sedlová střecha by zde byla i zbytečností.
The main purpose was to find an ideal solution for the area in the village Křenovice u Slavkova and to design housing for seniors. The surrounding of the parcel offers us a fairly good functional amenitie and good accessibility. Within walking distance are restaurants, a patisserie, a post office, a municipal office and a general practitioner, as well as sports facilities. The proximity of these features is a great asset especially for people with reduced mobility. Another attractive aspect is the easy accessibility of the surrounding countryside. Urban design is mainly based on the idea of natural human movement and perception of space. A person likes certain order, but on the other hand, the human eye can easily be deceived, so we can disturb the terrain of the receding facade, but the human eye will still perceive space as a street. On the other hand, i tis also importan to break the strčit geometry and give the place a pinch of nature. In the case of a design, it is an artificially created pond in the center of the territory. There are main pedestrian ways to get to both the railway station, the municipal office, the village center, kindergarten, etc. The territory is generally divided into two parts – housing for seniors, which is situated in a quieter part of the territory behind the municipal and to the social part, which is situated in the noisy areas. The architectural solution is trying to remind the folk architecture, which thanks to the large construction of the typified houses disappeared, mainly due to suburbanization. It was necessary to focus on the elements and features of folk architecture that are typical of the Křenovice area and then re-shape them according to their feelings into modern architecture. Three types of buildings are proposed for housing: House No. 1, House No. 2, House No.3, and café-cinema.
Description
Citation
LEHAROVÁ, A. Bydlení seniorů - Křenovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) Ing. arch. Zdeněk Pospíšil (člen) Ing. Jiří Svoboda (člen) Ing. arch. Martin Šikula (člen)
Date of acceptance
2017-05-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO