2017

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Item
  NÁVRH METODIKY MANAŽERSKÉHO ROZHODOVÁNÍ V DISTRIBUCI V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Kopčáni, Juraj; Jurová, Marie; Dostál, Petr; Čambál, Miloš; Urbánek, Jiří
  Abstrakt V současné době jsou stále větší nároky kladeny na rychlost a kvalitu dopravy výrobků a zboží od výrobců k dodavatelům a následně ke koncovému zákazníkovi. To si vyžaduje mnohé znalosti a zkušenosti z oblasti plánování, nákupu, výroby a distribuce. Ve všech činnostech a na všech úrovních v podniku je důležité se správně a včas rozhodnout jak postupovat, aby byla zajištěna maximální spokojenost zákazníka s minimálními náklady pro podnik. Pro zabezpečení rychlosti a kvality distribuce je potřebné se zaměřit na logistiku oběhových prostředků. Ta zahrnuje jak informační a komunikační tok, tak i zásobování, skladování, dopravu, manipulaci a balení. Aby podnik zabezpečil všechny tyto služby kvalitně, rychle a včas, je vhodné mít vypracovanou vhodnou metodiku pro daný proces. Hlavním cílem dizertační práce je návrh metodiky pro manažerská rozhodování v oblasti distribuce. Správně zvolená metodika distribuce může napomoct zrychlit přesun produktu od dodavatele k odběrateli nebo od výrobce k zákazníkovi, ale v konečném důsledku i snížit celkové náklady na distribuci. Při rozhodování o volbě distribučního kanálu jsou důležité také procesy a znalosti evropské legislativy v návaznosti na logistiku a management dopravy v České republice. Jedním z podkladů pro návrh metodiky byl sběr a zpracování dat, na základě kterého byla realizována analýza současného stavu. Dalším postupem byly stanoveny základní kritéria pro volbu podniků, které by mohli vykonávat distribuci. Následně byly přiřazeny jednotlivé váhy důležitosti k daným kritériím. V konečném rozhodování pro volbu distribučního podniku byly použity metody vícekriteriálního rozhodování. Práce byla vytvořena na základě teoretického výzkumu a praktických zkušeností z podniků v řešené oblasti. Cíle, kterých má být dosaženo: Cílem dizertační práce je návrh metodiky manažerského rozhodování v distribuci v evropském prostředí.
 • Item
  Uplatnění koncepce diversity managementu v oblasti řízení lidských zdrojů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Senichev, Valery; Konečná, Zdeňka; Blažek, Ladislav; Tomšík, Pavel; Szarková, Miroslava
  Disertační práce se zabývá problematikou uplatnění koncepce diversity managementu v rámci řízení lidských zdrojů. Cílem je identifikovat faktory, které mají vliv na efektivitu týmů, a to na základě analýzy fungování diverzitních týmů ve vybraných organizacích v České republice. Disertační práce je rozčleněna na teoretickou a empirickou část. V teoretické části disertační práce je představen přehled přístupů k personální práci v organizaci a propojení s řízením lidských zdrojů na úrovni organizací a týmů. Dále jsou představeny moderní trendy řízení lidských zdrojů jako je CSR, diverzitní management, talent management aj. Na tato témata navazují další, zaměřena na oblast diverzity a diverzitního managementu, typologii diverzity, struktury diverzitního managementu, fungování v týmech, diverzitních týmech a měření dopadu diverzity na efektivitu týmu. V empirické části disertační práce jsou prezentovány výsledky získané v rámci empirického zkoumání (pilotáž, předvýzkum a hlavní výzkum). Hlavním cílem výzkumu bylo zkoumání efektivity diverzitních týmů v organizacích z oboru činnosti peněžnictví a pojišťovnictví, informační a komunikační činnosti a vzdělávání. Zkoumaný soubor v hlavním výzkumu tvořilo 98 vedoucích týmů. Získaná data byla zpracována deskriptivní a explorativní statistikou (neparametrické testy: Spearmanův korelační koeficient, Mannův – Whitneyův test a Kruskalův – Wallisův test). Z provedeného výzkumu vyplynulo, že existuje mírně pozitivní vztah mezi genderovou diverzitou v týmu a faktorem týmové efektivity – odevzdávání práce v termínu. Dále byl zjištěn pozitivní vztah mezi informační diverzitou a faktorem týmové efektivity dosahování cílů/zadání. Byl zjištěn mírně pozitivní vztah mezi informační diverzitou a faktorem týmové efektivity odevzdávání práce v termínu. V týmech se zaměřením na řízení lidských zdrojů převažuje více střední genderová diverzita, v projektových týmech mají vyšší míru informační diverzity. Marketingové týmy na marketing mají nižší informační diverzitu podobně jako týmy se zaměřením na management akademických programů/projektů. Mezi efektivitou v týmu a velikostí týmu nebyl zjištěn vztah, stejně jako nebyl zjištěn vztah mezi velikostí organizace a mírou výskytu věkové, genderové a informační diverzity. Součástí dotazníkového šetření jsou i položky, které měly kvalitativní povahu dat. Z analýzy kvalitativních dat vyplynula zjištění, že věková diverzita souvisí s propojováním odlišných perspektiv a zkušeností v týmech, genderová diverzita může mít kladný vliv na socio – psychologickou dynamiku týmu a prozákaznický přístup. Informační diverzita je často uváděna jako faktor mající pozitivní vliv na řešení úkolů a projektů. Respondenti při definování „ideálně fungujícího týmu“ uváděli proporce ve vztahu k zastoupení lidí a jejich odborností v týmech: šlo převážně o poměr mužů a žen 50 : 50, proporcionální rozložení zkušených a méně zkušených pracovníků v týmu. Dalším důležitým faktorem byla role manažera. Rolí manažera/ky dle respondentů je tým sjednotit, využít potenciál pracovníků na cestě ke spolupráci a splnění pracovních úkolů. Význam tohoto výzkumu spočívá v tom, že diverzitní management je komplexním manažerským přístupem, který má potenciál dlouhodobě příznivě ovlivňovat efektivitu organizace a týmů, které v ní působí. Součástí disertace je i Pomocný slovník terminologie z oblasti diverzitního managementu.
 • Item
  Internetové nástroje pro celoživotní vzdělávání v sektoru IT
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Janková, Martina; Rais, Karel; Jašek, Roman; Roudný, Radim; Slabý, Antonín
  V předkládané disertační práci (DP) je na základě zadaného tématu „Internetové nástroje pro celoživotní vzdělávání v sektoru IT“ vyjádřeno odpovídající pokrytí vytvořených dílčích výzkumných úkolů s aktivním řešením úloh na Fakultě podnikatelské VUT v Brně pro obor Řízení a ekonomika podniku (ŘEP), a to v souladu s vymezenou oblastí výzkumné a publikační činnosti. Pro systémové pojetí celého tématu DP byla vymezena oblast teoretických východisek, vyjádřena metodologie řešení systémových modelů vzdělávání na prostředcích Internetu a pro uvedenou praktickou výzkumnou činnost byl vybrán adaptabilní („učící se“) Podnik 1 jako referenční pro řešení dílčích praktických výzkumných úkolů) a byla vytvořena metodologie moderního přístupu k tvorbě modelů („pro moderní řízení a sdělování informací mezi systémy“) a modelování potřebného adaptabilního („přímo také zdokonalujícího se modelováním“) Internetového (a intranetového) prostředí podniků a jeho užití v procesu celoživotního vzdělávání znalostních pracovníků („lektorů“) Podniku 1 a možných dalších („znalostních pracovníků a uživatelů“) Podniků 2, 3,…, m tj. „podniků jako dalších zákazníků“ a to k aktivnímu vytvoření adaptabilního a moderního prostoru s možným užitím zdokonalovaných („nových a také moderních inteligentních a učících se“) prostředků informačních a komunikačních technologií (ICT) jak ze světa, tak z ČR a to především nových (a také vývojově perspektivních) Internetových nástrojů a prostředků pro řízení podniků, celoživotního vzdělávání v oblasti IT pracovníků podniků a nutného sledování požadované konkurenceschopnosti podniku působícího v sektoru dynamicky se rozvíjející IT. Systémově řešeným modelováním na počítačích je zde vyjádřena problematika vhodně zvolených internetových nástrojů v konkurenčním prostředí podniků, a dále je řešeno modelováním na počítači také nové pojetí modelování vedoucí k předpokládanému modernizování forem moderního elektronického celoživotního vzdělávání na nástrojích Internetu. Součástí práce je také vytvoření modelů na počítačích (PC) umožňujících porovnávání předpokládaných změn v konkurenceschopnosti podniků reagujících na přínosy vytvořené metodologie a vedoucí také i k předpokládanému zlepšení kvality řízení a ekonomiky podniků v podmínkách relativního zvyšování konkurenceschopnosti podniků. Řešení této moderní problematiky je prováděno na základě vhodné analýzy zvolených podniků a také odpovídajících řešenému tématu a řešeným cílům práce a také i informacím získaným z publikací v informačních zdrojích světa na Internetu i z virtuálních knihoven světa, vydavatelství, seminářů, sborníků a konferencí. Výsledky systémově pojaté analytické činnosti a řešení úkolů výzkumné práce jsem průběžně publikovala v článcích odborných a recenzovaných časopisů, sborníků a také v příspěvcích na konferencích. V těchto výsledcích výzkumu je systémově vyjádřena nová podstata řešení rozhraní sociálního a technického systému IT s vybranými prostředky internetových nástrojů pro celoživotní vzdělávání pracovníků působících v sektoru IT jako možný příspěvek do moderního vytváření učících se organizací.
 • Item
  Identifikace synergií při fúzích strojírenských podniků
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Pěta, Jan; Režňáková, Mária; Hrvolová, Božena; Sedláček, Jaroslav; Živělová, Iva
  Disertační práce pojednává o přístupech k určení hodnoty synergií společností realizujících fúzi ve strojírenském průmyslu v České republice. Toto téma bylo zvoleno z důvodu vysokého počtu uskutečňovaných fúzí a nedosažení plánovaných efektů. Důsledkem takovéto transakce tak není očekávaný růst hodnoty pro vlastníky. V teoretické části práce jsou fúze vymezeny z právního hlediska a dále je zde popsán historický vývoj ve zkoumané oblasti. Na základě výsledků předchozích výzkumů byla provedena systematizace motivů spojování podniků. Nejčastějším důvodem jsou plánované ekonomické přínosy v podobě úspor nákladů nebo růstu tržeb. Další oblastí popsanou v této části jsou postupy hodnocení efektivnosti fúzí, které byly použity v předešlých výzkumech. Identifikovány byly dva přístupy, první vychází z ukazatelů finanční analýzy, druhý z diskontovaného cash flow. Hlavním cílem disertační práce je navrhnout úpravy postupu stanovení hodnoty společností realizujících fúze tak, aby bylo možné předem predikovat vznik synergie. K tomu byla použita data podniků působících v oboru strojírenství za roky 2004 – 2011. V rámci výzkumu faktorů byly použity statistické testy významnosti a závislosti; k predikci synergie byly použity metody klasifikačních a regresních stromů a metoda lineárního regresního modelu. Nejprve byly transakce rozděleny podle ukazatelů tržeb a provozního výsledku hospodaření na ty, kdy byla realizována úspěšná fúze, a na ty, kdy byla realizována neúspěšná fúze. Na základě tohoto rozdělení byly identifikovány statisticky významné rozdíly v ukazatelích finanční analýzy mezi podniky realizujícími úspěšné a neúspěšné transakce. Statisticky významné rozdíly byly zjištěny u ukazatelů mzdových nákladů k tržbám, odpisů k tržbám a obrátkovosti aktiv. Všechny zkoumané společnosti (kupované, kupující a nově vzniklé) byly oceněny metodou diskontovaného kapitálového cash flow. Na základě tohoto ocenění byly identifikované faktory, které ovlivňují hodnotu dosažené synergie již před realizací fúze. Jako statisticky významné byly určeny ukazatele rentability aktiv, krátkodobého finančního majetku k aktivům, cash flow k aktivům a cash flow k nákladovým úrokům. Tyto ukazatele byly následně použity k tvorbě predikčních modelů. První model predikuje, zda bude dosaženo synergií, a druhý pak predikuje, jaká bude hodnota uvedených synergií. Druhý model byl následně zakomponován do modelu ocenění společností před realizací fúze.
 • Item
  VYUŽITÍ KONCEPTU CELOŽIVOTNÍ HODNOTY ZÁKAZNÍKA VE STRATEGICKÉM ŘÍZENÍ FIREM
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Hanzelka, Michael; Chalupský, Vladimír; Kozák, Vratislav; Holcner, Vladan; Světlík, Jaroslav
  Tato práce si klade za cíl vydefinovat metody pro měření CLV v segmentu interních zákazníků firem působících na finančním trhu. Jde o nalezení takové metody pro určení hodnoty interních zákazníků, aby se dalo predikovat a měřit, zda se interní zákazník firmě vyplatí. Samostatnou úlohou je kvantifikace příspěvků interních zákazníků na celkové hodnotě firmy. Oblast určování CLV pro interní zákazníky firmy není v literatuře popsána. Z tohoto pohledu bude určování CLV interních zákazníků v systému strategického řízení firem významným vědeckým počinem. Podobně jako externí zákazníci (trhy), tak i interní zákazníci vyjadřují svým chováním a vystupováním vetší či menší náklonnost, v tom prvním případě ke značce a v tom druhém případě k zaměstnavateli. Proto i modelování CLV pro interní zákazníky vyžaduje kvalifikované predikce a vyjádření celé řady jak tvrdých (například ukazatele finančních toků), tak měkkých (ukazatele z kvantitativního výzkumu jako například loajalita) ukazatelů a jejich využití při výpočtu CLV interních zákazníků. Důležitým předpokladem CLV pro interní zákazníky je jejich segmentace.