Analýza výluk na železničních tratích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá popsáním, zhodnocením, a navržením případných změn ve věci plánování, umisťování a popisování výlukových činností na železničních tratích za účelem zlepšení propustnosti a kvality poskytovaných služeb ze strany SŽDC. V první kapitole je popsáno prostředí železniční dopravy a to předně ze strany zákona a předpisů. V druhé kapitole je popsán cíl práce, další kategorie se zaměřuje na popsání způsobu zpracování jednotlivých materiálů. Pátá kapitola se zaměřuje na na popsání vybraných tratí a jednotlivých výluk v konkrétních mezistaničních úsecích. Šestá kapitola si klade za cíl porovnání způsobu provádění výlukových činností na zkoumaných tratích. Poslední kapitola má sumarizovat, zhodnotiti výsledky a podat případné doporučení.
The thesis deals with describing, evaluating, and proposing of possible changes in planning, placement and describing possession activities on railway lines in order to improve transmission and quality of the services provided by the SŽDC. The first chapter describes the environment of rail transport focusing mainly on law and regulations. The second chapter describes the aim of the study, additional category focuses on describing the method of processing of materials. The fifth chapter focuses on selected lines to describe the various closures in specific line sections. Sixth chapter aims on comparison methods of implementation lockout activities on examined lines. The last chapter has to summarize and evaluate results to submit any additional recommendations.
Description
Citation
ŠMÍD, T. Analýza výluk na železničních tratích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-01-31
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO