Uplatnění marketingu v sektoru služeb

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá uplatněním marketingu v sektoru služeb, konkrétně v advokacii. Cílem bylo provést analýzu uplatnění marketingu v dané advokátní kanceláři. Na základě vhodných metod byl sledován a vyhodnocen aktuální stav marketingové gramotnosti v určené advokátní kanceláři. Výsledkem provedených analýz bylo definování bariér, překážek, rezerv a příležitostí při uplatňování marketingu v této advokátní kanceláři. Teoretická část obsahuje poznatky z oblasti marketingu služeb, uvádí do oblasti advokacie a seznamuje s použitými metodami. Praktická část analyzuje současný stav v advokátní kanceláři. Pomocí vhodných metod jsou navržena opatření, směřující k eliminaci bariér, překážek a rezerv a k využití existujících příležitostí.
This diploma work deals with marketing utilization in service sektor, concrete in legal profession. The objective was to make analysis of marketing assertion in legal office. On the basis of suitable methods was followed and evaluated actual posture of marketing literacy in legal office. Result of practical analyses was definition of barriers, handicaps, reserves and opportunities at marketing utilization in legal office. Theoretical part features information about marketing in service sektor, shows in legal profession domain and gets acquainted with used methods. Practical part analyses contemporary state in legal office. By means of suitable methods is drafted the measure, how to eliminate barriers, handicaps and reserves and to take advantage of opportunities.
Description
Citation
JEDLIČKOVÁ, L. Uplatnění marketingu v sektoru služeb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
Ing. Dagmar Matějková (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (člen) doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. (člen) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-05
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO