2017

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Item
  Projekt jednotné vzdělávací soustavy pro znaleckou činnost
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Pivoňková, Kateřina; Alexandr, Pavel; Visinger,, Radek; Frýdek,, Miroslav
  V disertační práci jsou uvedeny a popsány jednotlivé části projektu jednotné vzdělávací soustavy pro znaleckou činnost. Na základě rešerší byly zmapovány právní přístupy k řešení znalecké činnosti ve vybraných státech Evropy. Problémovou situací je skutečnost, že v současné době právní úprava znalecké činnosti v ČR nezahrnuje povinnost celoživotního vzdělávání znalců, nekonkretizuje způsoby a formy ověřování kvalifikačních předpokladů před jmenováním znalce, ani nijak neupravuje jeho další vzdělávání po zápisu do seznamu znalců. Navržená soustava je rozdělena do dvou základních částí: před jmenováním znalce, zabývající se kvalifikačními předpoklady a způsobem jejich ověření správními orgány, a po jmenování znalce a jeho zápisu do ústředního seznamu znalců, zabývající se celoživotním vzděláváním po celou dobu výkonu znalecké činnosti, jeho formami a obsahem. Jako zdroje informací byly využity některé základní metody sociologického výzkumu (zejm. pilotní semináře a dotazníková šetření), které jsou v práci vyhodnoceny. Z výsledků jsou zpracovány relevantní závěry zapracované do jednotlivých blíže popsaných částí navržené vzdělávací soustavy, v nichž byly zohledněny i již existující semináře a školení. Za účelem pravidelného ověřování odborné způsobilosti znalce je rozpracován kreditní systém, periodicita ověřování statutu odborné způsobilosti znalce i způsob evidence v Indexu odbornosti znalce.
 • Item
  Analýza soustavy faktorů ovlivňujících bezpečnou podélnou vzdálenost mezi vozidly
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Zemánek, Lukáš; Vémola, Aleš; Kovanda, Jan; Bradáč, Albert
  Tato dizertační práce pojednává o problematice bezpečné podélné vzdálenosti mezi vozidly. Obsahuje rozbor soustavy faktorů ovlivňujících bezpečný odstup mezi vozidly a zabývá se výzkumem vlivu řady z těchto faktorů na dodržování bezpečné podélné vzdálenosti mezi vozidly. V souvislosti s těmito faktory se tato práce zabývá řešením této problematiky v okolních zemích prostřednictvím zákonných opatření, dále statistickou analýzou dopravní nehodovosti v České republice z příčiny nedodržení bezpečné vzdálenosti, také problematikou asistenčních systémů operujících v této oblasti a následně jsou na základě zjištěných poznatků doporučeny návrhy opatření pro zvyšování bezpečnosti v této oblasti silniční dopravy.
 • Item
  Systémové pojetí metody nejvyššího a nejlepšího využití při oceňování nemovitostí
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Klika, Pavel; Bradáč, Albert; Weigel, Lubomír; Mikš, Lubomír
  V současné době, kdy v důsledku rozvoje mezinárodního investičního trhu roste vliv legislativy okolních zemí a zejména zemí EU na oceňování majetku, vzniká potřeba sjednotit nejenom oceňovací postupy, ale i jednotlivé pojmy, definice, přístupy, metody a požadavky na výkon profese znalce a odhadce. Jedním z často požívaných pojmů v oblasti oceňování majetku je pojem High and best use (Nejlepší a nejvyšší využití). Jedná se o pojem, který se objevuje jak v zahraniční literatuře, tak v literatuře české, zejména ve spojení s oceňováním majetku. Při ocenění majetku, kdy volíme přístup ocenění tak, že uvažujeme využití majetku v budoucnu, je úvaha o nejlepším využití zásadní. Pokud volíme ocenění tzv. výnosovým způsobem, tedy uvažujeme budoucí výnosy z majetku, měla by být úvaha o nejlepším a nejvyšším využití majetku neopomenutelnou součástí ocenění. Přestože se jedná o pojem zcela zásadní, neexistuje v zahraničí ani v ČR žádná literatura, která by podrobněji rozebrala postup vyhodnocení majetku na základě metody nejlepšího a nejvyššího využití. Hlavním cílem této disertační práce je systémovým přístupem rozpracovat postupy ocenění pomocí metody nejlepšího a nejvyššího využití a vytvořit standard pro znalce, podle kterého by bylo možné zpracovat ocenění, respektive část ocenění nemovitého majetku tak, aby na základě takového ocenění bylo možné stanovit tržní hodnotu nemovitostí v souladu s mezinárodními standardy a moderními publikacemi o oceňování majetku. Výsledkem této práce je tedy jak návrh podrobného postupu kvalifikovaného znalce pro vyhodnocení nejlepšího a nejvyššího využití nemovitostí, a to včetně zhodnocení vlivu věcných břemen váznoucích na pozemcích respektive stavbách, tak návrh znaleckého standardu k této metodice včetně ukázkových příkladů na vyhodnocení nejlepšího a nejvyššího využití nemovitostí v nejběžnějších případech ocenění. Poznatky a informace z této práce tak mají svůj přínos z hlediska oboru Soudní inženýrství jak v oblasti teorie, tak v oblasti praxe a pedagogické činnosti.
 • Item
  Stanovení hodnoty obchodního závodu v tísni
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Štěpánková, Jana; Puchýř, Bohumil; Abraham, Karel; Dufek, Zdeněk; Klaban,, Vladimír
  Disertační práce pojednává o úpadku a způsobech jeho řešení z pohledu znalecké činnosti. Ocenění obchodního závodu v krizi může být vyžadováno v různých fázích jeho životního cyklu. Zatímco někdy je poptáno vlastníky a statutárním orgánem, kteří čelí úpadku nebo předcházejí krizi, jindy je posudek žádán již v insolvenčním řízení insolvenčním správcem. Ať již je úmyslem posouzení zda postupovat formou reorganizace či je výhodnější pro věřitele řešit úpadek konkurzem, ve všech uvedených případech je činnost znalce klíčová a v insolvenčním řízení někdy může hrát rozhodující roli. V aplikační části práce se proto zaměřuji na volbu vhodných metodických postupů, které je možné využít v tom kterém okamžiku řešené krize.
 • Item
  Stanovení výše škody v případě výskytu vad a poruch krytových vrstev netuhých vozovek pozemních komunikací
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Špaček, Petr; Stehlík, Dušan; Jůza, Petr; Kledus, Robert
  Dizertační práce sleduje možnosti finančního hodnocení stavu krytových vrstev netuhých vozovek pozemních komunikací, ve vztahu k celkové životnosti vozovky a jednotlivým možnostem údržby a oprav, v případě výskytu vad a poruch, z pohledu soudního inženýrství. Je provedena analýza problematiky související s posuzováním vad a poruch krytových vrstev netuhých vozovek v rámci znalecké činnosti jak v České republice, tak i v zahraničí. Dále jsou zpracovány cenové modely vybraných stavebních prací souvisejících s opravami a údržbou netuhých vozovek, přičemž jsou v rámci možností autora porovnány tržní ceny některých stavebních prací ve vybraných regionech s cenami dle obecně v praxi užívaných cenových soustav. Cílem této dizertační práce je vytvoření jednotné metodiky finančního vyčíslení výše škody v případě výskytu vad a poruch krytových vrstev netuhých vozovek pozemních komunikací pro soudně znaleckou praxi v České republice.