Simulace ultrazvukových sekvencí při kontrastním zobrazování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o principu kontrastních zobrazovacích technik u ul-trazvukového zobrazení. Nejprve jsou zde v první části popsány pro pochopení základní prin-cipy a vlastnosti ultrazvukového vlnění. Dále je zaměřeno na kontrastní látky používané při kontrastním ultrazvukovém zobrazení. Důležitou částí je popis používaných perfuzních mode-lů se zaměřením získat perfuzní parametry a analyzovat tak perfuzní křivky získané měřením kontrastní látky v čase. Druhá část se věnuje navržení programu pro generování simulovaných obrazů a popis problematiky simulace 2D ultrazvukových tomogramů.
This bachelor thesis deals with the principle of contrast imaging techniques for ultra-sound imaging. In the first part there are described basic principles and characteristics of ul-trasound waves for the understanding. It is also focused on ultrasound contrast agents used in contrast enhanced ultrasound imaging. The important part is the description of perfusion mo-dels with a focus obtain perfusion parametres and analyze perfusion curves obtained by mea-suring the ultrasound contrast agent over time. The second part is devoted to designing a pro-gram for generating simulated ultrasound images and description of the simulation of 2D ul-trasound tomograms.
Description
Citation
STAŇKOVÁ, J. Simulace ultrazvukových sekvencí při kontrastním zobrazování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen) MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (člen) Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Rozman položil otázku: Jak jste za poslední rok rozšířila svoji práci? Ing. Čmiel položil otázku: Co chápete intenzitou signálu na ose y ve Vámi prezentovaném grafu? Studentka neobhájila bakalářskou práci. Studentka odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO