6th Annual Conference on Architecture and Urbanism

Sborník obsahuje 15 úplných textů recenzovaných konferenčních příspěvků 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus, která se uskutečnila 11. listopadu 2016 na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. Mezinárodní konference byla setkáním studentů doktorského studia, uspořádaným za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků mezi výzkumnými pracovišti a mladými výzkumníky. Konferenci doprovázela v době 11.–18. listopadu 2016 výstava konferenčních posterů, uspořádaná v prostoru galerie MINI. Doktorandi ve dvou tematických okruzích architektura a urbanismus, prezentovali dosavadní výsledky svého výzkumu se zaměřením na téma svojí disertační práce. Letošní 6. ročník konference navázal na předchozí ročníky pořádané v letech 2011 a 2014 na FA ČVUT v Praze, v letech 2012 a 2015 na FA STU v Bratislavě a v roce 2013 na FA VUT v Brně.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 15
 • Item
  Architectural Design as a Tool of Social Integration
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11) Kripnerová, Karolína
  Uvedený výzkum si klade za cíl prozkoumat úlohu architektury na poli sociální integrace, v prevenci bezdomovectví. Představuje stav problematiky a cílovou skupinu, na kterou je výzkum zaměřen - na mladé lidi vycházející z ústavní péče. Předkládá dosud zjištěná doporučení a závěry, které se týkají principů navrhování. Uvádí zahraniční inspiraci pro české prostředí.
 • Item
  Multi-criteria Decision Making in Urban Planning
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11) Kilnarová, Pavla
  Článek se zabývá využitím multikriteriálního rozhodování v urbanistické praxi, jako vhodných metod pro výběr z více variant možného rozvoje měst. Jednotlivé metody jsou popisovány ve vztahu k tématu disertační práce, která se zabývá hodnocením kvality veřejných prostranství. Cílem článku je, na základě popisu jednotlivých metod, jejich současného využití a systému výpočtu, zvolení konkrétní metody aplikovatelné na hodnocení kvality veřejných prostranství ve středoevropském kontextu.
 • Item
  Factors Behind the Growth of Informal Settlements in Kabul
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11) Fazli, Mirwais
  The rapid growth of urbanization has been acknowledged by many researchers and it has been turned into a challenge for most countries specially developing countries like Afghanistan. Although the theme of urbanization is new in Afghanistan, but lately this sector is attracted to national and international entities in Afghanistan. This is considered to be one of the biggest obstacles that hinder achieving a sustainable future development, and also prevents the implementation of the city’s future master plan. At the same time this is an obvious fact that social conflicts disturb social life and physical form of cities and its examples are seen throughout the world. As a result many of social, physical and economic problems are found, of which the creation of informal settlements is the prime example. Informality of urban fabric is common subject in all developing countries. It is argued broadly throughout academic and research articles show that informal settlements created by the poor or established due to inappropriate planning system and policies. The fast pace of informal urban areas are now home for large number of people throughout the world in developing countries. In the case of Kabul, the capital city of Afghanistan, informal settlements makes up to 80 % of the total city population. The study is focused on to find the factors behind the growth of informal settlements in Kabul. The purpose is to provide the notion and understanding on how these settlements are created and their existing conditions. The paper is not suggesting a model of change for the informal settlements.
 • Item
  Analysis of Open Space of Prefab Housing Estates in Brno
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11) Kubínová, Šárka
  Článek pojednává o rozepsané dizertační práci na téma „Volný prostor brněnských panelových sídlišť“. Cílem této práce je analyzovat a zmapovat volné prostory v brněnských panelových sídlištích a vytvoření a zhodnocení využitelného systému dat a informací (s ohledem na časovou posloupnost). Získaná data a celou disertační práci bude možné využít při plánování a projektování zásahů na panelových sídlištích i do struktury jiných obytných celků, popř. jako součást multikriteriální analýzy jednotlivých sídlišť.
 • Item
  Methods of Water Retention in Urban Landscape
  (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11) Ličková, Nina
  Sídla v současné době představují pro krajinu velkou zátěž, a to i z vodohospodářského pohledu. Nejsou vůbec soběstačná a čerpají zdroje z okolí. Zároveň pak produkují odpadní vody v nevhodné míře a nevhodného biologického i chemického složení. Problémy s plýtváním vodními zdroji, nevhodným užíváním vod a znečištěním bez následného přečištění či recyklace, se stupňují. Soudobá opatření pro zadržení vody v krajině, její úsporu a kvalitu se propisují do územních plánů měst a obcí, ale také zasahují do architektury staveb města. Jejich funkčnost a možnosti ztvárnění jsou předmětem této práce.