2015

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Zpracování multimediálních dat v heterogenním distribuovaném prostředí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Kajan, Rudolf; Herout, Adam; Ferko,, Andrej; Míkovec, Zdeněk
  Pervasive computing sa zameriava odstránenie zložitostí pri interakcii s výpočtovou technikou a zvýšenie efektivity pri jej každodennom používaní. Ale i po viac ako 15 rokoch od sformulovania hlavných cieľov Pervasive computingu existujú aspekty interakcie ktoré stále nie sú súčasťou užívateľskej skúsenosti s dnešnou technológiou. Bezproblémová integrácia s prostredím vedúca k technologickej neviditeľnosti, alebo interakcia naprieč rôznymi zariadeniami predstavujú stále veľkú výzvu. Hlavným cieľom tejto práce je prispieť k tomu, aby sa ciele Pervasive computingu priblížili k realizovaniu tým, že predstavíme spôsob intuitívneho zdieľania informácií medzi osobným a verejne umiestneným zariadením. Predstavili sme tri interakčné techniky, ktoré podporujú intuitívnu výmenu obsahu medzi osobným zariadením a zdieľaným displejom. Tieto techniky sú založené na prenose videa, rozšírenej realite a analýze pohľadových dát. Okrem interakčných techník sme tiež predstavili mechanizmus pre získavanie, prenos a rekonštrukciu aplikačného stavu na cieľovom zariadení.
 • Item
  Detekce Útoků v Síťovém Provozu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Homoliak, Ivan; Hanáček, Petr; Čeleda, Pavel; Ochoa,, Martín
  Tato práce se zabývá problematikou anomální detekce síťových útoků s využitím technik strojového učení. Nejdříve jsou prezentovány state-of-the-art datové kolekce určené pro ověření funkčnosti systémů detekce útoků a také práce, které používají statistickou analýzu a techniky strojového učení pro nalezení síťových útoků. V další části práce je prezentován návrh vlastní kolekce metrik nazývaných Advanced Security Network Metrics (ASNM), který je součástí konceptuálního automatického systému pro detekci průniků (AIPS). Dále jsou navrženy a diskutovány dva různé přístupy k obfuskaci - tunelování a modifikace síťových charakteristik - sloužících pro úpravu provádění útoků. Experimenty ukazují, že použité obfuskace jsou schopny předejít odhalení útoků pomocí klasifikátoru využívajícího metriky ASNM. Na druhé straně zahrnutí těchto obfuskací do trénovacího procesu klasifikátoru může zlepšit jeho detekční schopnosti. Práce také prezentuje alternativní pohled na obfuskační techniky modifikující síťové charakteristiky a demonstruje jejich použití jako aproximaci síťového normalizéru založenou na vhodných trénovacích datech.
 • Item
  Jádra schématu lifting pro vlnkovou transformaci
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Bařina, David; Zemčík, Pavel; Kälviäinen, Heikki; Sojka, Eduard
  Práce se zaměřuje na efektivní výpočet dvourozměrné diskrétní vlnkové transformace. Současné metody jsou v práci rozšířeny v několika směrech a to tak, aby spočetly tuto transformaci v jediném průchodu, a to případně víceúrovňově, použitím kompaktního jádra. Tohle jádro dále může být vhodně přeorganizováno za účelem minimalizace užití některých prostředků. Představený přístup krásně zapadá do běžně používaných rozšíření SIMD, využívá hierarchii cache pamětí moderních procesorů a je vhodný k paralelnímu výpočtu. Prezentovaný přístup je nakonec začleněn do kompresního řetězce formátu JPEG 2000, ve kterém se ukázal být zásadně rychlejší než široce používané implementace.
 • Item
  NOVÝ ÚSVIT POJMENOVÁVÁNÍ, ADRESOVÁNÍ A SMĚROVÁNÍ NA INTERNETU
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Veselý, Vladimír; Švéda, Miroslav; Muntan,, Jordi Perelló; Grasa, Eduard; Day, John
  Internet roku 2015 se potýká s problémy, které jsou důsledky špatného designu pojmenovávání a adresování v TCP/IP a jež mají přeneseny vliv i na škálovatelnost směrování. Problémy jako růst páteřních směrovacích tabulek, neefektivní multihoming sítí či mobilita zařízení a mnohé další zadávají k otázce, jestli není třeba architekturu Internetu pozměnit. V teoretické části je kvantifikován dopad problémů, možná řešení a zejména je formálně definována teorie kompilujicí poznatky významných publikací zabývajících se problematikou pojmenování, adresování a směrování v počítačových sítí. Tato práce se zabývá dvěma konkrétními technologiemi, jež mají ambicí Internet měnit - Locator/Id Separation Protocol a Recursive InterNetwork Architecture. Výstupem práce jsou vylepšení funkcionality obou výše zmíněných technologií. Za účelem praktického ověření dopadů našeho výzkumu jsou vyvinutý a popsány nové simulační modely pro OMNeT++, které jsou věrné úrovni detailu popisu ze specifikací.
 • Item
  OPTIMALIZACE ALGORITMŮ A DATOVÝCH STRUKTUR PRO VYHLEDÁVÁNÍ REGULÁRNÍCH VÝRAZŮ S VYUŽITÍM TECHNOLOGIE FPGA
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Kaštil, Jan; Kotásek, Zdeněk; Plíva, Zdeněk; Vlček, Karel
  Disertační práce se zabývá rychlým vyhledáváním regulárních výrazů v síťovém provozu s použitím technologie FPGA. Vyhledávání regulárních výrazů v síťovém provozu je výpočetně náročnou operací využívanou převážně v oblasti síťové bezpečnosti a v oblasti monitorování provozu vysokorychlostních počítačových sítí. Současná řešení neumožňují dosáhnout požadovaných multigigabitových propustností při dodržení všech požadavků, které jsou na vyhledávací jednotky kladeny. Nejvyšších propustností dosahují implementace založené na využití inovativních hardwarových architektur implementovaných v FPGA případně v ASIC. Tato disertační práce popisuje nové architektury vyhledávací jednotky, které jsou vhodné pro implementaci jak v FPGA tak v ASIC. Základní myšlenkou navržených architektur je využití perfektní hashovací funkce pro implementaci přechodové tabulky konečného automatu. Dále byla navržena architektura, která umožňuje uživateli zanést malou pravděpodobnost chyby při vyhledávání a tím snížit paměťové nároky vyhledávací jednotky. Disertační práce analyzuje vliv pravděpodobnosti této chyby na celkovou spolehlivost systému a srovnává ji s řešením používaným v současnosti. V rámci disertační práce byla provedena měření vlastností regulárních výrazů používaných při analýze provozu moderních počítačových sítí. Z provedené analýzy vyplývá, že velká část regulárních výrazů je vhodná pro implementaci pomocí navržených architektur. Pro dosažení vysoké propustnosti vyhledávací jednotky práce navrhuje nový algoritmus transformace abecedy, který umožňuje, aby vyhledávací jednotka zpracovala více znaků v jednom kroku. Na rozdíl od současných metod, navržený algoritmus umožňuje konstrukci automatu zpracovávajícího libovolný počet symbolů v jednom taktu. Implementované architektury dosahují v porovnání se současnými metodami úspory paměti zlepšení až 200MB.