2016

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 190
 • Item
  Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Chlud, Michal; Szőke, Igor; Pešán, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá algoritmickým obchodováním na burze s využitím umělých neuronových sítí. V první částí jsou popsány základní termíny týkající se obchodování na burze a algoritmického obchodování, také je zde k dispozici teoretický úvod do neuronových sítí. V druhé částí jsou specifikována data, na kterých bude probíhat simulace obchodování. Na těchto datech se také učí neuronová síť. Ta je využita pro predikci budoucí hodnoty trhu v automatické obchodní strategii. Ke konci je navzájem porovnáno několik strategií s různými variantami neuronových sítí.
 • Item
  Strukturování kódu v zadní části zpětného překladače
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Porwolik, Tomáš; Matula, Peter; Kučera, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá nástrojem pro zpětný překlad nízkoúrovňového strojového kódu do vyšší formy reprezentace, který je vyvíjen společností AVG Technologies. Cílem této práce je navrhnout a implementovat metodu strukturování vnitřní reprezentace v zadní části zpětného překladače, která se bude snažit eliminovat skoky s využitím podmíněných příkazů a cyklů. Je navržena metoda pro strukturování, která pracuje na základě opakovaného procházení grafu toku řízení a vyhledávání předdefinovaných vzorů. Ve všech případech však není možné strukturovat kód pouze s využitím podmíněných příkazů a cyklů. V takových případech je použito strukturování pomocí příkazu goto. Vytvořené řešení je srovnáno s původním řešením ve zpětném překladači. Dle výsledků je řešení rychlejší, lépe otestované, ale ve větším množství případů generuje nevalidní kód. Z hlediska strukturování jsou výsledky rozdílné a někdy je kód strukturován lépe, avšak někdy hůře.
 • Item
  Vzdálený přístup k mobilním zařízením
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Bobula, Vladimír; Burget, Radek; Rychlý, Marek
  Táto práca sa zaoberá vzdialeným prístupom k mobilným zariadeniam so systémom Android a možnosťami ich vzdialeného ovládania. Cieľom bolo vytvoriť rozhranie pre vzdialené ovládanie mobilných zariadení pomocou vzdialenej plochy a pre vzdialenú zmenu nastavení mobilných zariadení. Zameral som sa na využitie vzdialeného ovládania pre asistenciu pri používaní mobilných zariadení. Riešením bolo vytvoriť aplikáciu s rozhraním pre ovládanie, ďalej aplikáciu, ktorá bude ovládaná a server, cez ktorý budú komunikovať. Server bol vytvorený s použitím technológie Node.js. Pre umožnenie komunikácie aplikácií v reálnom čase bola použitá knižnica Socket.io. Vzdialená plocha využíva posielanie snímok obrazovky a posielanie súradníc kliknutí na snímok. Kliknutia sú na vzdialenom zariadení vykonané prostredníctvom skrytého API. Vzdialená zmena nastavení využíva API z Android SDK. Podarilo sa vytvoriť systém, ktorý umožňuje vzdialene ovládať Android zariadenie a vzdialene meniť jeho nastavenie.
 • Item
  Systém pro určování nadzemní výšky letajících objektů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Boba, Peter; Strnadel, Josef; Mičulka, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá dizajnom a vývojom systému pre meranie výšky (nad zemou) lietajúcich objektov. Popisuje teoretické podklady týkajúce sa merania výšky v aviatike ako aj rôzne techniky merania výšky. Meranie je vykonávané pomocou HMD (zariadenia na meranie výšky) - vstavaného systému, ktorý využíva senzor barometrického tlaku na meranie výšky. Hlavná časť tejto diplomovej práce je venovaná pozemnej jednotke - serveru, ktorý obsahuje sadu aplikácií. Použitím tohto serveru a rádiového spojenia je možné zasielať riadiace príkazy do HMD, prijímať dáta a zasielať dáta do webovej aplikácie. Server ďalej funguje ako dátové úložisko, je schopný spracovávať a analyzovať dáta. Táto práca taktiež diskutuje presnosť merania a dátový výstup. Systém bol testovaný a používaný na viacerých akrobatických súťažiach bezmotorových klzákov.
 • Item
  Agregace hlášení o bezpečnostních událostech
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Kapičák, Daniel; Bartoš, Václav; Kováčik, Michal
  V tejto práci sa venujem analýze bezpečnostných hlásení zo systému Mentat vo formáte IDEA a návrhu a implementácii metód pre ich agregáciu a koreláciu. V analýze dát poukážem na rozmanitosť hlásení. Ďalej predstavím návrh jednoduchého frameworku a systému šablón, ktorý slúži ako základ pre tvorbu agregačných a korelačných metód. Tiež popíšem návrh a implementáciu jednotlivých metód. Na záver vyhodnotím niektoré navrhnuté metódy na dostupných vzorkách dát. Ukážem, že navrhnuté agregačné metódy v niektorých prípadoch dokážu znížiť množstvo hlásení až o 90% pri zachovaní všetkých podstatných informácií.