Zpracování bioimpedančního signálu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Teoretická část této bakalářská práce se zabývá vlastnostmi, měřením a využitím bioimpedance pro lékařskou diagnostiku. Praktická část se věnuje detekci významných bodů v derivovaném bioimpedančním signálu, které mohou být využity v různých lékařských aplikacích. Práce srovnává 3 detekční algoritmy. Nejlepších výsledků dosahuje detekce pevným oknem, kde bylo vyloučeno pouze 1,09 % hodnot. Velmi podobných výsledků dosahuje detektor závislý na statické složce bioimpedance, zde bylo vyloučeno 1,18 % detekcí. Algoritmus založený na délce RR intervalu pracoval nejhůře. Dále je zde vypočtena rychlost šíření pulzní vlny v šesti částech lidského těla při horizontální poloze pacienta a při nakloněné rovině. Při nakloněné rovině se pulzní vlna šířila o 38,59 % rychleji, než při poloze v leže.
Theoretical part of this Bachelor thesis deals with properties measurement and use of bioim-pedance signal for medical diagnostics. The practical part deals with detection of important points in derivate bioimpedance signal that may be further used in various medical applicati-ons. This work compares three detection methods. The best results were achieved by a de-tection with fixed interval there were excluded only 1,09 % values. Very similar results had detector dependent on constant bioimpedance. Here was excreted 1.18 % of detections. Algo-rithms that are dependent on length of RR interval perform worse. Furthermore, there is cal-culated the Pulse wave velocity in six parts of the human body in a horizontal and tilt patient position. In the tilt position were the pulse wave velocity about 38.59 % faster than in hori-zontal.
Description
Citation
VALÍČKOVÁ, V. Zpracování bioimpedančního signálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (místopředseda) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Dr. Vondra položil otázku: jaký je rozdíl mezi impedancí a odporem? Co je imaginární jednotka? Jak se na základě Z0 vystavilo detekční okno? Mgr. Vlk položil otázku: porovnala jste rychlosti pulsové vlny s jinými články? Prof. Nováková položila otázku: proč se měřilo na nakloněné rovině? Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO