Stanovení antibiotik v odpadní vodě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
V práci je řešena problematika antibiotik, látek používaných k prevenci a léčbě infekčních onemocnění v humánní i veterinární medicíně. Ze skupiny antibiotik byla diskutována aminopenicilinová antibiotika, zejména ampicilin a amoxicilin, které jsou v dnešní době nejčastěji předepisovanými antibiotiky jak v České republice, tak také ve světě. Léčiva se spolu s odpadními vodami dostávají na čistírnu odpadních vod (ČOV), kde však čistírenské procesy neodstraní zcela léčiva z vyčištěné vody. To má za následek, že léčiva mohou pronikat do dalších složek životního prostředí, zejména do povrchové vody a půdy, kde mohou negativně působit na organismy zde žijící. Pro izolaci analytů ze vzorků odpadních vod byla zvolena extrakce tuhou fází (SPE). Pro finální analýzu antibiotik byla použita metoda ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV-VIS detekcí s diodovým polem a také metoda kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí. Sledovaným analytem izolovaným z odpadní vody byl na základě optimalizace analytických technik vybrán především ampicilin. Analýza odpadní vody byla prováděna celkem po čtyři dny z přítoku a odtoku ČOV Brno-Modřice a ČOV situované v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
This thesis deals with problem of antibiotics, substances used in the prevention and treatment of infectious diseases in human and veterinary medicine. Have been discussed aminopenicillins antibiotics from the group of antibiotics, particularly ampicillin and amoxicillin, which are one of the most frequently prescribed antibiotics in both the Czech Republic and in the world now. Drug substances together with wastewater pass into the wastewater treatment plant where sewage process does not remove the drug from the treated water entirely. Drug substances can be penetrate into the other components of the environment in the result, especially in surface water and soil, where they can have adverse effects on organisms living there. For the isolation of analytes from samples of wastewater was selected solid phase extraction (SPE). For final analysis of antibiotics was used method of ultra-high performance liquid chromatography with UV-VIS detection with diode array detector and method of liquid chromatography with mass spectrometric detection. Based on the optimization of analytical techniques was especially ampicillin chosen as analyte isolated from the matrix of waste water. Analysis of the wastewater was conducted for a total of four days of influent and effluent wastewater treatment plant in Brno-Modřice and wastewater treatment plant which is situated in area of the Veterinary and Pharmaceutical University in Brno.
Description
Citation
SUKOVÁ, P. Stanovení antibiotik v odpadní vodě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Márová: vliv léčiv z odpadních vod na životní prostředí Obruča: mechanismus odbourávání léčiv Pekař: normy na množství látek v odpadních vod Veselý: kalibrační křivky Zmeškal: příčiny výrazně odlišných výsledků pro obě ČOV a jednotlivých vzorků
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO