Zvláštní vlivy působící na cenu nemovitostí

Abstract
Předmětem dizertační práce je návrh způsobu ocenění zvláštních vlivů, které působí na cenu nemovitostí. Jedná se o návrh postupů pro praktické oceňování tohoto nehmotného majetku a jsou navrženy jeho definice. Zvláštními vlivy jsou zejména jméno, historická hodnota, design, kvalita dispozice, aspekty bezpečnosti, dostupnosti, přítomnosti konfliktních skupin obyvatelstva v nemovitosti nebo blízkém okolí a poloha. Hodnotu zvláštních vlivů lze vypočítat jako rozdíl mezi hodnotou obvyklou a věcnou hodnotou majetku bez koeficientů prodejnosti. Pro ocenění cenou zjištěnou podle cenového předpisu je v rámci disertační práce navržena úprava některých paragrafů zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. a provádějící vyhlášky tohoto zákona v aktuálním znění. Součástí metodiky je všeobecný návrh způsobu rozdělení majetku na hmotnou a nehmotnou část. Ve věci konkrétního postupu při výpočtu cen nemovitostí je v práci popsán postup pro ocenění zvláštních vlivů. Je navržena forma součtové matice zahrnující tyto vlivy. Cena v jednotlivých metodikách pro ocenění majetku se upraví o přiměřenou výši odhadnutého vlivu. Pro nemovitosti na území České republiky se využijí i koeficienty prodejnosti Kp podle cenového předpisu s ohledem na jejich vývoj v historických statistikách.
The subject matter of this dissertation thesis is a proposal for a method of valuation of special effects that with impact on real estate prices. It deals with proposed procedures for valuation of intangible assets, and definitions of such property. Special effects are in particular name, historical value, design, quality of layout, security aspects, accessibility, conflictful groups of inhabitants in or near the property, and location. The value of special effects can be calculated as the difference between usual value and the material value of such property without coefficients of merchantability. For appraisal by official price, the thesis suggests to amend certain provisions and sections of the Act on Property Valuation No. 151/1997 Coll., and the implementing regulation of this Act, as amended. Part of the methodology is a general proposal for a method how to divide the assets into tangible and intangible part. As concerns the concrete procedure when calculating real estate prices, the thesis specifies procedure for special effects valuation. A form of cumulative matrix comprising all such effects has been drafted. Prices in single methodologies for assets valuation has to be adjusted by reasonable quantity of impact. For real estate on the territory of the Czech Republic will be used also coefficients of merchantability Kp in accordance with the price regulation considering their development in historical statistics.
Description
Citation
KULIL, V. Zvláštní vlivy působící na cenu nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Soudní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Milan Nič, CSc. (člen) JUDr. Miroslav Kledus (člen) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) Ing. Karel Abraham (člen) prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. (člen) doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc. (člen) Prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO