Alkylderiváty polycyklických aromatických uhlovodíků v životním prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou alkylderivátů polycyklických aromatických uhlovodíků v jednotlivých složkách životního prostředí. V první části práce jsou shrnuty základní informace o jejich fyzikálních a chemických vlastnostech, toxikologii a osudu v životním prostředí. Druhá část práce je zaměřena na současné metody stanovení těchto škodlivých látek, včetně pasivního a aktivního vzorkování z jednotlivých matric, extrakce, přečištění a finální analýzy. Ve třetí části je navržen standardní operační postup pro stanovení alkylderivátů PAHs v reálném vzorku sestávající se z tlakové extrakce rozpouštědlem, sloupcové chromatografie a kompletní dvoudimenzionální plynové chromatografie s hmotnostní detekcí. V závěrečných kapitolách je diskutována experimentální část a výsledky stanovení alkylderivátů PAHs v laboratořích ÚCHTŽP.
This bachelor thesis deals with alkylderivatives of polycyclic aromatic hydrocarbons in the environment. Basic information about its physicochemical properties, toxicology and environmental fate is presented here. The second part of thesis is focused on suitable method for the determination of these harmful compounds, including sampling, extraction, cleaning step and final analysis. In the third part the draft of standard operating procedure for the determination of A-PAHs in the real sample is outlined. The analysis consists from three steps – Pressurized Solvent Extracttion, column chromatography and two dimensional gas chromatography with mass spectrometry. The final sections of thesis discusses the experimental part and results of determination of A-PAHs.
Description
Citation
JAGOŠOVÁ, K. Alkylderiváty polycyklických aromatických uhlovodíků v životním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Studentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Poté komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka se vyjádřila k jednotlivým připomínkám a dotazům. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO