Registrace obrazu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá studiem různých způsobů registrace obrazů v oblasti medicínského zpracování. Jsou zde zpracována kritéria pro správnou volbu metody registrace, dále parametry pro vhodnou transformaci, identifikaci a registrační postup a také parametry pro závěrečné posouzení registrace, pro její schválení a odpovídající vyhodnocení. V práci jsou dále vypsány některé programy, které se již registrací obrazu zabývají, doplněné základními informacemi. Tato bakalářská práce také popisuje základy pro práci s magnetickou rezonancí a s tím související vytvoření anatomického atlasu mozku potkana. V další části je popsána tvorba jednoduchého grafického prostředí pro prohlížení obrazů mozku získaných z magnetické rezonance. Dále se práce zabývá registrací obrazů dle volně dostupných programů a na to navazující systém vyhodnocení těchto výsledků. Systém vyhodnocování je zpracován v grafickém prostředí Matlab, kde je použito histogramů, mozaiky a pomocného posuzovacího kříže.
This bachelor thesis deals with various methods of image registration in the medical treatment. The criterias are elaborated for selecting the correct method of registration. This work describes parameters for proper transformation, identification, registration proces, a final assessment of registration for its approval and the corresponding evaluation. Some basic programs have already concerned with image registration and they are accompanied by basic information. This semester thesis also describes the basics of working with MRI and the creation of anatomical atlas from the magnetic resonation rat’s brain. In conclusion is described the creation of a simple graphical interface for viewing images of brain obtained from the magnetic resonance. Furthermore, the work deals with the registration of images according freely available programs and the related system of evaluation of these results. The scoring system is processed in a graphical users interface Matlab, where is used histograms, mosaic and evaluation using the cross.
Description
Citation
JINDRA, J. Registrace obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) prof. Ewaryst Tkacz, Ph.D.,D.Sc. (místopředseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen) MUDr. Jan Máchal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Harabiš položil otázku, kde jste přišel k tomu, že Elastix je nepřístupný? Jakou kriteriální funcki jste použil pro registraci v toolboxu Matlabu? Software FSL, jaká je u něj kriteriální funkce? Připomínka: není možné pouze překládat text pro literární rešerši, tyto části textu lze považovat za částečný plagiát. Prof. Jan položil otázku, když má některý program možnost pracovat s afininní transformací, je vhodné k tomu dodat, že lze pracovat i s rigidní? Je afinní transformace dostatečná pro všechny případy? Registraci jste aplikoval na celé obrazy? Je to vyhovující? Co chápete pod pojmem "anatomický atlas", jak jste jej vytvořil? Student neobhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO