Vliv oxidu zinečnatého na cementové kompozity obsahující křemičitý úlet.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Cílem této práce bylo prozkoumat vliv oxidu zinečnatého na vlastnosti portlandského směsného cementu s mikrosilikou. U past byly sledovány tokové vlastnosti a pomocí isoperibolického kalorimetrického měření průběh hydratace. Na připravených vzorcích byly studovány mechanické vlastnosti získáním hodnot pevností v tlaku a v tahu za ohybu po 1, 7 a 28 dnech. Pomocí XRD bylo měřeno fázové složení a byl sledován vývoj mikrostruktury pomocí SEM. Dále bylo studováno prvkové složení výluhů cementových trámečků analýzou ICP-OES.
The aim of this work was to investigate the influence of zinc oxide on the properties of blended Portland cement mixed with silica fume. On the pastes were monitored flow properties and by using of isoperibolic calorimetry process of the hydration. On the prepared samples were studied mechanical properties of obtaining values of compressive and flexural strength after 1, 7 and 28 days. By using of XRD were measured phase composition and microstructure development war observed by SEM. The elemental composition of cement leaches was measured by using of ICP-OES.
Description
Citation
DOBIÁŠ, J. Vliv oxidu zinečnatého na cementové kompozity obsahující křemičitý úlet. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Ve svém vystoupení seznámil student členy komise s hlavními výsledky své bakalářské práce. Otázky oponenta i členů komise zodpověděl správně a úplně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO