Hodnocení elektrochemických charakteristik tvářené hořčíkové slitiny AZ31

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou elektrochemické charakterizace tvářené hořčíkové slitiny AZ31, která byla vystavena koroznímu prostředí 0,1 moldm3 roztoku chloridu sodného. Pro vyhodnocení elektrochemických charakteristik jako jsou korozní rychlost, korozní proudová hustota, korozní potenciál a polarizační odpor byly použity metody elektrochemické impedanční spektroskopie a potenciodynamické zkoušky. V teoretické části jsou shrnuty způsoby výroby hořčíkových slitin, vliv legujících prvků na vlastnosti materiálu a typy koroze, které vedou k degradaci materiálu. V experimentální části jsou popsány použité metody, jejich výsledky a nakonec je uvedena diskuze získaných dat a jejich srovnání.
This thesis deals with the issue of electrochemical characterization of AZ31 wrought magnesium alloy, which was exposed to corrosive environment of 0.1 moldm3 solution of sodium chloride. Electrochemical impedance spectroscopy and potentiodynamic tests were used for evaluation of electrochemical characteristics such as corrosion rate, corrosion current density, corrosion potential and polarization resistance. There is a summary of ways of a production of magnesium alloys, influence of alloying element on properties of material and types of corrosion, which leads to degradation of material in the theoretical part. In the experimental part there is characterization of used methods, summary of results and a discussion of obtained data and its comparison.
Description
Citation
HÁNA, T. Hodnocení elektrochemických charakteristik tvářené hořčíkové slitiny AZ31 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Uchazeč se ve svém vystoupení zabýval prezentací své bakalářské práce a jejích hlavních výsledků. Vystoupení bylo jak po obsahové tak po formální stránce velmi dobré, jasné a srozumitelné. Dotazy oponenta zodpověděl správně a úplně. V diskuzi se členy komise prokázal znalosti studované problematiky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO