Hodnocení elektrochemických charakteristik hořčíkové slitiny AZ61 připravené metodou squeeze casting

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Bakalářská práce se zabývá elektrochemickou charakterizací korozních vlastností hořčíkové slitiny AZ61 připravené metodou squeeze casting. Teoretická část se zaměřuje na vlastnosti slitiny AZ61, vlivy legujících prvků na hořčíkové slitiny a korozi. Experimentální část se pak zabývá určením elektrochemických charakteristik slitiny AZ61 s různým stavem povrchu v roztoku 0,1 M NaCl. Pomocí potenciodynamických zkoušek byl určen korozní potenciál Ekor a korozní proudová hustota ikor. Z elektrochemické impedanční spektroskopie byl určen polarizační odpor slitiny. Na základě naměřených výsledků byl diskutován vliv výroby, chemického složení, struktury a povrchové úpravy (broušení a leštění) na korozní charakteristiky dané slitiny.
Bachelor thesis deals with the characterization of electrochemical corrosion properties of AZ61 magnesium alloy prepared by squeeze casting method. The theoretical part of the work focuses on properties of AZ61 alloy, influence of alloying elements on magnesium alloys and corrosion. The practical part of the work deals with electrochemical characteristics of AZ61 alloy with different surface condition in of 0.1 M NaCl solution. Corrosion potential (Ekor) and corrosion current density (ikor) were determined by potentiodynamic test. Polarisation resistance was determined by electrochemical impedance spectroscopy. Based on the measured results was discussed the influence of production, chemical composition, structure and surface treatment (grinding and polishing) on corrosion characteristics of the alloy.
Description
Citation
PIKNER, J. Hodnocení elektrochemických charakteristik hořčíkové slitiny AZ61 připravené metodou squeeze casting [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své bakalářské práce přesvědčivě a srozumitelně. Dotazy oponenta zodpověděl správně a úplně, se členy komise diskutoval na dobré úrovni a prokázal výborné znalosti řešené problematiky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO