3D tiskárna

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá tématikou 3D tisku, konkrétně výrobou hardwaru řídicí a výkonové elektroniky pro tiskárnu s technologií FDM. Práce po jejím prostudování nabízí čtenářovi přehled o základních technologiích 3D tisku. Více pak získá informací o používané technologii FDM, včetně popisu všech důležitých komponent. Hlouběji je rozebrána problematika elektrických pohonů. V případě zájmu je součástí diplomové práce i schéma zapojení řídicí elektroniky, podle které je možné elektroniku zkonstruovat. Z praktických důvodů dokumentace neobsahuje podklady pro navržené desky plošných spojů, ty je možné obdržet po kontaktování autora práce. K řízení tiskárny je použit jeden z dostupných open source řídicích softwarů. Problematika mechaniky včetně mechanického návrhu je řešena v jiné paralelní diplomové práci studentem Fakulty strojního inženýrství.
Master thesis deals with topic about 3D printers, concretely making hardware of control and power electronic for FDM 3D printer. The work could offer an overview about basic 3D printing technologies after reading. More information could be read about FDM technology, which is used in our printer, also with description of all important components. The furthest is discussed about electronic drives. If reader is interested in this topic, part of this thesis is schematic design of control electronics, which can be used to build own boards. Design of printed circuit boards is not present in attachment and can be obtained by contacting the author. For own control is used one of the open source control software. Mechanical problems and also mechanical design is done in parallel thesis by other student of Faculty of mechanical engineering.
Description
Citation
CTIBOR, J. 3D tiskárna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (člen) Ing. Josef Šunka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-07
Defence
Student obhajoval diplomovou práci na téma 3D tiskárna. Student prezentuje práci přehledně a srozumitelně. Prezentace je velmi detailní, možná až příliš dlouhá. Je zřejmé, že student problematice dobře rozumí. Student odpověděl na všechny otázky oponenta. Na otázky v diskuzi odpovídal v pořádku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO