Vliv obálkových konstrukcí budovy na výdaje spojené s jejím provozem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího návrhu obálky penzionu společně s navržením alternativních variant s důrazem na snížení nákladů na vytápění. V první části jsou popsány druhy budov podle potřeby tepla na vytápění a výstupy energetické náročnosti budov. Práce se také zabývá výčtem různých variant tepelně-izolačních materiálů a konstrukčních možností vnějšího zateplování obvodového pláště objektu. Jsou zde nastíněny požárně technické charakteristiky stavebních materiálů a možnosti rozpočtování staveb. Druhá část práce je věnována konkrétnímu penzionu ve Starém Rejvízu, pro nějž jsou navrženy tři varianty zateplení. Ty jsou dále tepelně technicky posuzovány. Jsou zjištěny náklady na realizaci navrženého zateplení společně s náklady na provozování penzionu. V závěru práce je zhodnocení jednotlivých navržených variant zateplení obálek budovy spojených s ekonomickou návratností investic.
The thesis deals with the assessment of the current proposal for pension envelopes along with proposing alternative plans with emphasis on reducing heating costs. The first section describes the types of buildings according to heating demand and output energy performance of buildings. Work also deals with a list of different variants of thermal insulation materials and design options outer insulation of the building envelope. It outlines fire characteristics of building materials and options of construction budget. The second part is devoted to a specific pension house in the Old Rejviz for which there are designed in three variants of insulation. These variants are then reviewed in terms of thermal insulation. Through research will bedetermined price of implementation of proposed insulation options together with the costs of operation of the pension. The conclusion is to evaluate each proposed version of insulation of the building envelope associated with the economic return on investment.
Description
Citation
BAĎUROVÁ, M. Vliv obálkových konstrukcí budovy na výdaje spojené s jejím provozem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. (místopředseda) Ing. Boris Biely (člen) Ing. Alena Superatová, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Vliv obálkových konstrukcí budovy na výdaje spojené s jejím provozem. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným problémům přistupovala zodpovědně. Na otázky komise odpověděla velmi dobře. K otázce oponenta uvedla dostačující odpovědi. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka závěrečnou práci obhájila.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO