Městský blok mezi ulicemi Údolni, Úvoz, Tvrdého, Všetičkova a Jiřikovskeho v Brně Podtitul: Ulice Údolni - urbanistické otazníky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Mým prvním zadáním bylo řešit ulici Údolní z hlediska urbanismu. Vytipovat kladné a záporné oblasti a místa. A navrhnout jejich řešení i v návaznosti na historii. Po analýzách a důkladném prozkoumání ulice, jsem našla několik nedostatkových míst. Prvním je prostor naproti Obilnému trhu + areál ombudsmana. Podle mého názoru se tato stavba sem nehodí a nahradila bych ji bytovými domy s obchodním parterem, tak jak tomu bylo i v minulosti. V nedávné době vybudovaná zahrada, která spojuje park na Obilném trhu a Špilberk je úžasná věc, jak spojit dva sice odlišné, ale krásné typy parků. Přinese to i více života do této oblasti. Druhým nevyhovujícím místem je dnes již zastaralá porodnice na Obilném trhu. Z hlediska její funkce mi přijde líto ji nahrazovat obyčejným bytovým domem, a proto jsem volila domov pro seniory s poliklinikou. Proč odsouvat staré lidi z centra? Některým seniorům to vyhovuje a myslím, že bychom je v tom měli podporovat. Třetím bodem je areál VUT na křížení ulic Údolní a Úvoz. Mé hlavní téma diplomové práce. Dlouho jsem si lámala hlavu s tím, jak celý tento areál pojmout. Jedná se o obrovský areál v centru Brna, kde není život, a tak jsem se rozhodla ho tam přivést. A myslím, že pomocí studentů a mladých lidí, kteří začínají svou kariéru, se mi to povede. Hlavní funkcí areálu je tedy škola, vzdělávání a věda. Do starého křídla na ulici Údolní přemisťuji Favu. S tímto přemístěním již počítá i vedení VUT, protože mají nedostatečné prostory, které jsou ve špatném stavu. K tomuto křídlu přistavuji stavbu, ve které je nová moderní aula, knihovna a nové studijní oddělení s vedením školy. V druhém historickém křídlu na ulici Úvoz se odehrává něco jako nový start pro studenty po škole. V budově se nachází pronajímatelné pracovní místa, zasedací místnosti, či plochy na rozjetí svého podnikání, neboli coworking. Jednoduchá stavba na ulici Tvrdého nám zajišťuje jazykové vzdělání v podobě jazykové školy. Stávající ústav soudního lékařství zanechávám, ale ráda bych mu změnila funkci na základní umělecká škola. A jelikož areál se mi jevil jako velký a špatně uchopitelný, rozhodla jsem se pro oddělení kousku, kde mi vzniká budova kolejí. S doprovodnými funkcemi jako je bistro, cukrárna, pekárna, minimarket apod. Naproti této stavbě v areálu mi vznikla stavba s názvem inkubátory v novém. V přízemí se nachází pronajímatelné prostory spolu s coworkingem. Tři věže, které mi vystupují nad přízemní patro, jsem využila pro inkubátory, tedy prostory pro pronájem pro tym kteří by rádi rozjeli svůj bussines. Inkubátory i coworking jsou založeny na ideji pomoct mladým lidem se svými nápady a plány. Umožnit jim levné pracovní místo, kde by mohli začít tvořit. Předposledním bodem je svah u Kraví hory, který skýtá krásné prostředí a byla by ho škoda nevyužít. Doplňuji sem menší bytové domy a rodinné domky s ateliérem. Posledním prostorem je budova a okolí stávající Brněnky na náměstí Míru. K doplnění celkového dojmu mého návrhu, bych sem ráda doplnila obchod s novou restaurací. A bytový dům s obchodním parterem.
My first task was urbanism of údolní street. Identify positive and negative areas and places. And propose solutions . After a thorough examination and analysis of the street, I found a few negative places. The first is space across the Obilní trh + complex of the ombudsman. In my opinion, this building does not fit here, and I replaced her apartment houses with a business parter, as it was in the history. In recent years, built a garden that connects the park to the Obilní trhy and Špilberk is a wonderful thing, namely how to combine two different types but beautiful parks. It will bring even more life to the area. The second negative place is already outdated hospital on the Obilní trh. In terms of its function I will be sorry it replace ordinary residential house, so I chose a home for the elderly Polyclinic. Why forget to the old people of the city? Some seniors like it. The third point is the area of University at the intersection Street and Úvoz Valley. My main thesis topic. I have long wondered with how this whole area can hold. It is a huge complex in the city center, where there is no life, so I decided to bring him there. And I think the help of students and young people who start their careers, I'll do it. The main function of the complex is education and science. In the old part on the street Údolní relocate Favu. With this relocation already counts as leadership of VUT, because they have fakulty in bad condition. This wing of the building of ports, which is a new modern auditorium, a library, and a new study department with the school. In the second wing of the historic street Úvoz goes something like a new start for students after school. The building has a lettable jobs, meeting rooms or areas for launching your business, or coworking. Simple building on the street Tvrdého is language school. Existing Institute of Forensic Medicine I'd changed his function at the primary art school. And because the area seemed to me a great and difficult to grasp, I decided to separate the bit where I created buildings. The supporting features such as a bistro, patisserie, bakery, minimarket, etc. Opposite the building in the complex construction of me was named the new incubators. On the ground floor of leasable space along with coworking. Three towers that stand out to me above the ground floor, I used to incubators, ie spaces for lease for the team who would love drove his bussines. Incubators and coworking are based on the idea to help young people with their ideas and plans. Enabling them to cheap labor where they could begin to form. The other point is the slope at Kraví hora, which offers a beautiful environment and it would be shame not to use it. Here is complemented by smaller blocks of flats and family houses with a studio. The last area is the building of existing Brněnka in the square. To complement the overall impression of my proposal, I would like to add here deal with a new restaurant. A residential building with commercial partners.
Description
Citation
JÁNOŠÍKOVÁ, Z. Městský blok mezi ulicemi Údolni, Úvoz, Tvrdého, Všetičkova a Jiřikovskeho v Brně Podtitul: Ulice Údolni - urbanistické otazníky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Radim Javůrek (člen) Ing. arch. Petr Todorov (člen)
Date of acceptance
2016-05-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO