Efektivní plánování investic do technologií pro energetické využití odpadů

Abstract
Disertační práce se zabývá aplikací simulačních a optimalizačních metod v oblasti energetického využití odpadů. V úvodu práce je popsán současný stav v oblasti odpadového hospodářství v EU se zaměřením na ČR. Následující kapitola pojednává o hodnotících kritériích investičních záměrů a základních principech stochastického programování. Jádrem práce jsou matematické modely zaměřené na plánování a provoz jednotlivých zařízení a problematiku spojenou se svozem odpadu. Dopravní úloha dává do souvislostí všechny uvažované projekty v hodnoceném zájmovém území a je možné díky ní simulovat toky odpadu mezi producenty a zpracovateli. Přístup je demonstrován na pěti případových studiích. V prvních třech studiích byly uvedeny výpočty pro potenciálního investora. Hlavním výstupem bylo určení míry atraktivity investice a identifikace největších rizik. Další případová studie byla věnována analýze z pohledu statní koncepce. V poslední případové studii je detailně analyzována problematika nakládání s odpadem z pohledu producentů.
PhD thesis deals with the application of the simulation and optimization methods in the waste-to-energy field. An introduction describes the current state of the waste management in the EU with the focus on the Czech Republic. In the following chapter the evaluation criteria for investment intentions and the basic principles of stochastic programming are discussed. The core of the work lays in the mathematical models for the planning and operation of the process plants as well as in the mathematical models for the waste collection. The transportation problem involves all considered technological elements and therefore it is possible to simulate the waste streams between the producers and processors. This approach is demonstrated with five case studies. In the first three studies the calculations for the potential investor are presented. The main outcome of these case studies is the determination of the level of attractiveness of investment and the identification the greatest risks. Another case study is devoted to an analysis with the focus on perspective of government policies and in the last case study the issue of the waste management is analyzed in detail from the perspective of the waste producers. Developed computational tools are flexible and can be further developed and adapted based on the objectives of the specific tasks.
Description
Citation
ŠOMPLÁK, R. Efektivní plánování investic do technologií pro energetické využití odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukční a procesní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) prof. Dr.-habil. Jiří Klemeš, DSc., dr.h.c. (člen) RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (člen) Ing. Miloslav Odstrčil, CSc. (člen) prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-05-05
Defence
Tématem DDP je aplikace simulačních a optimalizačních metod v oblasti EVO-energ. využití odpadů. Hlavním výsledkem práce jsou matematické modely zaměřené na provoz zařízení a problematiku svozu odpadu. Výsledky DDP jsou využitelné v praxi v oblasti stát. správy, plánování a realizaci zařízení EVO.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO