In Hertford, Hereford and Hampshire, hurricanes hardly happen

Abstract
-Schopnost artikulovat svět jeho vlastními prostředky za použití postprodukční manipulace a vzájemné intervence. -Snaha o formulaci "bez přízvuku" tak, aby příjemce sdělení (již subjektivně) vnímal relaci mezi objektivně definovanými entitami. -Vše nové definujeme na základě již poznaného... -Potřeba autorské manipulace a přítomnosti "alter ega", druhého (submisivního) já, v roli nekritického příjemce mých podnětů. -Koexistence a multikulturalismus. -Všechny kočky mají čtyři nohy, můj pes má čtyři nohy - tudíž můj pes je kočka.
-Ability to articulate the world of his own means, using post-production manipulation and mutual intervention. -Trying to phrase "without an accent," so that the recipient of the message (no longer subjectively) perceived the relationship between objectively defined entities. -all Redefines based on already recognized ... -Need of authorial manipulation and the presence of "alter ego", the second (submissive) I, in the role of uncritical recipient of my suggestions. -Koexistence And multiculturalism. -All Cats have four legs, my dog has four legs - hence my dog is a cat.
Description
Citation
ČÍŽEK, Š. In Hertford, Hereford and Hampshire, hurricanes hardly happen [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
akad. soch. Martin Zet (předseda) MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (člen) doc. MgA. Filip Cenek (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) MgA. Barbora Klímová, Art.D. (člen) MgA. Ivars Gravlejs, Ph.D. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) MgA. Karolína Kohoutková (člen) MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen) MgA. Jennifer Helia De Felice, Ph.D. (člen) Mgr. Slavomír Krekovič, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO