Studium interakcí barviv s biopolymerem chitosanem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Náplní předložené diplomové práce je studium interakcí několika modelových azobarviv s biopolymerem chitosanem. Tyto interakce byly realizovány prostřednictvím difúzních procesů v hydrogelové matrici na bázi termoreverzibilní agarózy. Na základě použité difúzní metody (neustálená difúze v kyvetách) bylo možné otestovat, jaký vliv má hodnota pH prostředí na samotný proces difúze. Vzájemná interakce použitých barviv a chitosanu je elektrostatického charakteru. Aminoskupina chitosanu interaguje s funkčními skupinami zvolených modelových azobarviv a díky tomu ovlivňuje rychlost difúze. Jako modelová barviva byla vybrána Chicago sky blue 6B (C.I. 24 410), Sirius red (C.I. 35 780) a Reactive blue 49 (C.I. 621 526). Použitá difúzní metoda byla založena na monitorování časové závislosti difúzních profilů, které byly získány pomocí UV-VIS spektrofotometrie. Předložená práce navazuje na bakalářskou práci a poskytuje ucelený pohled na reaktivitu chitosanu. Lépe tak umožňuje porozumět jeho chování v různých systémech. Neustálená difúze v kyvetách je použitelná pro stanovení reaktivity celé řady biopolymerů a jeví se jako univerzální nástroj pro studium transportních procesů v prostředí hydrogelů. Kromě univerzálnosti této metody je její nespornou výhodou jednoduchost a především finanční i technická nenáročnost.
This master's thesis was focused on the study of interaction of some organic azo dyes (model diffusion probes) with cationic biopolymer chitosan. This interactions were realized via diffusion processes in hydrogel media based on thermoreversible agarose. The main aim was study of influence of pH of solution on the diffusion process. Interactions of used dyes are based on electrostatic character. The aminogroup of chitosan interacts with the functional group of chosen dyes (anionic sulfonic group) and thus affects the process of diffusion. The model diffusion compounds were chosen organic anionic dyes Chicago sky blue 6B (C.I. 24 410), Sirius red (C.I. 35 780) and Reactive blue 49 (C.I. 621 526). The important content of this diffusion method is a monitoring of the time progression of diffusion profile by UV-VIS spectrophotometry. The presented work follows the bachelor thesis and shows comprehensive view of the reactivity of chitosan and its behavior in different systems. Unsteady diffusion in cuvettes appears to be a universal method for the study of reactivity of biopolymers and for the study of transport processes in hydrogel media. The diffusion method is universal, easy and cheap.
Description
Citation
KOLESA, P. Studium interakcí barviv s biopolymerem chitosanem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-05-30
Defence
Zmeškal: proč je studována interakce mezi chitosanem a barvivy – studium transportu Velebný: co má větší aktivitu – chitin nebo chitosan Obruča: interakce mezi agarózou a chitosinem
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO