Interakce plasmidových DNA se sloučeninami lanthanoidů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
V poslední době je věnována značná pozornost lanthanoidům a jejich komlexům jako vynikajícím katalyzátorům štěpení nukleových kyselin. Diplomová práce byla zaměřena na štěpení plasmidové a bakteriální DNA ionty Nd3+ a Y3+ a různými nosiči obsahujícími sloučeniny lanthanoidů. Vznik jednořetězcových a dvouřetězcových zlomů v molekule plasmidové DNA byl sledován pomocí agarózové gelové elektroforézy. Ověření štěpení bakteriální DNA bylo provedeno pomocí polymerázové řetězové reakce s použitím primerů specifických pro doménu Bacteria a rodově a druhově specifických primerů. Výsledky budou použity při vývoji metody, která umožní ověření dokonalosti pokrytí nosičů s magnetickým perovskitovým jádrem, a dalších nosičů obsahujících sloučeniny lanthanoidů.
Recently much attention is given to lanthanides and their complexes as excellent catalysts for cleavage of nucleic acids. The thesis has been focused on the cleavage of plasmid and bacterial DNA by ions Nd3+ and Y3+ and by different carriers containing the lanthanide compounds. The creation of single-stranded nicks and double-stranded ones in the plasmid DNA molecules was studied by agarose gel electrophoresis. Verification of the cleavage of bacterial DNA was made by polymerase chain reaction using primers specific for the domain Bacteria and genus and species-specific primers. The results will be used in the development of the method that will allow perfect carriers`s coverage verification with the magnetic perovskit nucleus and other carriers with the lanthanide compounds.
Description
Citation
BUDKO, K. Interakce plasmidových DNA se sloučeninami lanthanoidů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-01
Defence
1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse prof. Márová: Jsou lanthanoidy toxické ? doc. Obruča: Mechanismus štěpení DNA ? Aplikace v medicíně ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO