Premena postagrárneho vidieka

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Due to suburbanization and urban sprawl a big part of development is carried in the countryside, outside the cities, in residential areas of individual houses, in small villages linked to neighboring cities. Its character is ignoring of landscape and topography, loss of identity and respect of local tradition. It is also characterized by the transformation of the rural environment, the transformation of traditional architecture and the import of new, a low-quality architecture, as well as poor quality environment, which is contrasting to aspects of sustainable development. Real form of these changes was recorded during 3 mapping weekends during autumn 2009-2010 in the Kysuce region. Reference solutions and experiences are continuously searched in the literature concerning the rural areas and theories as well as in known endeavors influencing this negative spatial planning in specific planning documents in Czech and Slovak Republic and other European countries. The article focuses on the benefits or negatives of regulations, their sense and other forms of positive influence on built environment development.
Vplyvom suburbanizácie a urban sprawl je veíká časť objemu výstavby realizovaná v krajině, mimo město, v obytných zónách individuálnej zástavby, v katastru malých obcí naviazaných na okolité mestá. Jej charakteristikou je ignorovanie okolitej krajiny, topografie, strata vztahu k miestnej tradicii a identitě. Je tiež charakterizovaná premenou vidieckeho prostredia, premenou tradičnej architektúry a vznikom novej architektonicky nekvalitnej výstavby, ako aj nekvalitného životného prostredia, ktoré je v protiklade s aspektmi trvale udržateíného rozvoja. Reálna podoba týchto zmien bola zaznamenávaná počas troch mapovaní v období jeseň 2009-zima 2010 v regióne Kysuce. Referenčně riešenia askúsenosti priebežne híadám v literatúre venujúcej sa vidieku avich teóriách ako i v doterajších snaženiach ovplyvniť takýto negativny rozvoj územným plánováním v konkrétných územne plánovacích dokumentáciách v ČR, na SR a v iných európskych krajinách.
Description
Citation
XV. Vědecká konference doktorandů. 2011 s. 111-116. ISBN 978-80-214-4266-5
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO