Rozpoznání ručně psaných číslic

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Rozpoznávání ručně psaných číslic je problém, který se dá použít jako modelová úloha pro vícetřídní rozpoznávání vzorů v obraze. Tato práce zkoumá různé druhy algoritmů (Samo-organizující se mapy, Stromové klasifikátory a AdaBoost) a metody pro zvyšování úspěšnosti klasifikace pomocí fúze (většinové rozhodování, průměrování logaritmických pravděpodobnostních hodnot, lineární logistická regrese). Metody fúze byly využité na kombinaci klasifikátorů s identickými parametry trénování, s rozdílnými trénovacími metodami a s podvzorkovaným vstupním vzorem.
Recognition of handwritten digits is a problem, which could serve as model task for multiclass recognition of image patterns. This thesis studies different kinds of algoritms (Self-Organizing Maps, Randomized tree and AdaBoost) and methods for increasing accuracy using fusion (majority voting, averaging log likelihood ratio, linear logistic regression). Fusion methods were used for combine classifiers with indentical train parameters, with different training methods and with multiscale input.
Description
Citation
ŠTRBA, M. Rozpoznání ručně psaných číslic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc. (člen) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Vaše výsledky ukazují, že není vhodné kombinovat klasifikátory s různou "silou" (např. AdaBoost a klasifikační stromy). Do jaké míry je tento závěr poplatný použítým metodám fůze a typu klasifikátorů? Narazil jste na metody fůze, které by si s tímto problémem dokázaly poradit? Jakým způsobem normalizujete a převádíte výstupy jednotlivých klasifikátorů na tzv. log-likelihood? V práci postupně využíváte tři různé metody fůze. Zkoušel jste je vzájemně porovnat?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO