Vývoj SQL/XML funkcionality v databázi PostgreSQL

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat chybějící XML funkcionalitu v databázovém systému PostgreSQL. Druhá kapitola práce teoreticky rozebírá XML paradigma spolu se souvisejícími technologiemi jako jsou Xpath nebo XQuery. Třetí kapitola diskutuje ISO SQL normy a následně rozebírá aktuální úroveň implementace v XML nativních databázích oproti tradičním relačním databázím. Poslední část se zaměřuje na rozdíly v přístupu a navrhuje řešení implementace XML API do PostgreSQL, které validuje XML dokumenty vůči XSD, DTD a RelaxNG schématům. Dalším bodem je přehled indexačních technik XML a návrh nového indexu pomocí GiST.
The aim of this thesis is to propose a way to implement the missing XML functionality for the database system PostgreSQL. The second chapter discusses the theoretical paradigm with an XML-related technologies like Xpath or XQuery. The third chapter discusses the ISO SQL standards and describes the current level of implementation of native XML databases, versus traditional relational databases. The last part focuses on different approaches and it proposes a solution to implement the XML API to PostgreSQL, which validates XML documents against XSD, DTD and RelaxNG schemes. Next point is focused on XML indexing techniques and proposal of new index based on GiST.
Description
Citation
POSPÍŠIL, T. Vývoj SQL/XML funkcionality v databázi PostgreSQL [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy
Comittee
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Jak zpětně hodnotíte vhodnost využití knihovny libxml pro implementaci validace? Bylo by možné uvažovat o jiných alternativách?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO