Informační systém pro sledování polohy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá problematikou záznamu a sledování polohy daných objektů v určité oblasti. Pojednává také o webových službách, mapových aplikacích a moderních standardech, které se snaží porovnat a vybrat ty nejlepší pro tento projekt. Prozkoumává stávající systémy, uvádí jejich pozitiva i negativa, specifikuje požadavky a navrhuje vlastní řešení informačního systému postaveného nad vybranými technologiemi s cílem o vytvoření přívětivého uživatelského rozhraní. Navržené řešení implementuje s využitím moderních PHP frameworků založených na architektonickém vzoru MVP a nakonec se věnuje ověření funkčnosti a nastínění budoucího vývoje.
The work deals with recording and tracking of the objects in a certain area. It also puts mind to web services, mapping applications and modern standards, which seeks to compare and choose the best for this project. Then explore the existing systems and discusses their pros and cons, which specifies the requirements and propose solutions to information system built of selected technologies in order to create a friendly user interface. The proposed solution implements using modern PHP frameworks based on the MVP design pattern, and finally deals with verification of functionality and outline future developments.
Description
Citation
LABOUNEK, P. Informační systém pro sledování polohy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy
Comittee
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) Prof. Ing. Pavol Návrat, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-23
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Jakým způsobem využíváte "historická data" pro predikci cesty při výpadku služby/signálu? Co ve stručnosti přináší projektu propojení s GPS GSM jednotkou oproti současnému stavu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO