Optimalizace tvaru výfukových svodů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
V této práci je vyvinut systém pro multikriteriální optimalizaci tvaru výfukových svodů včetně počátečního návrhu svodů. Prostor řešení je prohledáván na základě evolučních algoritmů. Ohodnocení tvaru výfukových svodů vychází z délky svodů a součtu obloukových úhlů. Zárověň svody nesmí zasahovat do okolních dílů. Systém je otestován na sadě vstupních dat vycházejících z praxe. Dále je vyhodnocena výkonnost navrženého evolučního algoritmu.
Multiobjective optimization system of exhaust manifold shapes including initial design has been developed. Space of possible solutions is explored by an evolutionary algorithm. Evaluation of exhaust drains shape comes  from drains length and sum of arc angles. Drains mustn't interfere in surrounding parts. System is tested on set of input data originated from practice. Further, performance of proposed evolutionary algorithm is evaluated.
Description
Citation
NAVRÁTIL, D. Optimalizace tvaru výfukových svodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inteligentní systémy
Comittee
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) Doc. Věra Rozinajová, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Vysvětlete použité pojmy s Paretem.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO