Nástroj na testování síťových aplikací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou testovania softvéru. Podrobnejšie popisuje rôzne druhy a spôsoby testovania, ako sú testovanie bielej skrinky, testovanie čiernej skrinky, jednotkové, integračné či regresné testovanie. Rieši tiež problematiku špecifík spojených s testovaním sieťových aplikácií a automatizáciou testovacieho procesu. Ďalej sa venuje návrhu jazyka pre popis testovacích prípadov, ktorý bol vytvorený na základe jazyka XML. Nasledujúca kapitola obsahuje popis návrhu interpretu tohto jazyka. Práca tiež popisuje možné problémy, s ktorými sa môžeme stretnúť pri implementácii podobných nástrojov, a návrhy ich riešení. Počas demonštrácie funkčnosti navrhnutého nástroja dokonca prispela k odhaleniu chyby v produkte spoločnosti AVG Technologies CZ, s.r.o., na ktorej podnet bol nástroj vyvíjaný. 
This master thesis addresses the issue of software testing. It discusses different types and forms of testing such as white-box testing, black-box testing, unit testing, integration testing and regression testing. Further it deals with the specific problems of testing network applications and automation of the testing process. To solve these issues, the thesis presents a language based on XML for describing testing cases. The following chapter describes the design of this language interpreter. The thesis also deals with problems occurring during implementation phase of similar tools and their possible solutions. Functionality demonstration of designed tool helped to discover an error in product of AVG Technologies CZ, s.r.o..  
Description
Citation
HORNICKÝ, P. Nástroj na testování síťových aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management a informační technologie
Comittee
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (předseda) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2012-06-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na doplňující dotazy přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Vysvětlete smysl věty: "Výška nákladov na odstránenie chyby má v čase logaritmickú stupnicu." (viz strana 5). Jak ve vámi navrženém jazyku vyjádříte několikanásobné opakování části testu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO