Photon tracing na GPU

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá urychlováním metody photon mapping na grafické kartě. Jedná se o metodu výpočtu globálního osvětlení scény, jež hraničí s realismem. Samotný výpočet je časově poměrně náročný a jeho zrychlování je tedy žhavým tématem v oblasti počítačové grafiky. Photon mapping je podrobně popsán z pohledu sledování fotonů a následného vykreslování scény. Pozornost je následně věnována strukturám dělícím 3D prostor, především uniformní mřížce. V další části práce je popsán návrh a implementace aplikace provádějící výpočet photon mappingu na GPU, čehož je dosaženo spolupráci mezi OpenGL a CUDA. Aplikace je nakonec řádně otestovaná. Dosažené výsledky jsou zhodnoceny v závěru práce.
Subject of this thesis is acceleration of the photon mapping method on a graphic card. The photon mapping is a method for computing almost realistic global illumination of the scene. The computation itself is relatively time-consuming, so the acceleration of it is a hot issue in the field of computer graphics. The photon mapping is described in detail from photon tracing to rendering of the scene. The thesis is then focused on spatial subdivision structures, especially to the uniform grid. The design and the implementation of the application computing the photon mapping on GPU, which is achieved by OpenGL and CUDA interoperability, is described in the next part of the thesis. Lastly, the application is tested properly. The achieved results are reviewed in the conclusion of the thesis.
Description
Citation
GALACZ, R. Photon tracing na GPU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Vysvětlete, co znamená, že "přístup do paměti musí být zarovnán" (str. 23). Jak složité by bylo implementaci rozšířit, aby se daly použít jako materiál i textury?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO