2011

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 322
 • Item
  Vývoj webových aplikací pomocí jazyka XUL
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Raul, Ondřej; Rychlý, Marek; Očenášek, Pavel
  Cílem práce je představit jazyk XML User Interface Language (XUL) a srovnat postup tvorby aplikací pomocí XUL s existujícími rámci pro vývoj webových aplikací. Dále se práce zabývá návrhem internetového obchodu a jeho implementací pomocí jazyka XUL. Rozhraní aplikace pro nakupujícího bude implementované v prostém HTML. Nakonec srovnává uživatelské rozhraní v XUL s rozhraním v HTML a hodnotí vhodnost jazyka XUL pro tvorbu internetových aplikací.
 • Item
  Výpočet numerické integrace na platformě FITkit
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Marek, Martin; Šátek, Václav; Kunovský, Jiří
  Tato práce pojednává o uplatnění numerické metody řešení diferenciálních rovnic pomocí Taylorovy řady. Tento postup byl implementován pomocí specializovaných elementárních numerických procesorů v hradlovém poli FPGA obsaženém ve FITkitu. Bylo tedy nutné vyvinout prostředí, které by dokázalo přijaté hodnoty interpretovat a zobrazit do grafu. Dále bylo pro dobré pochopení postupu výpočtu bylo nutné vyvinout aplikace, které dokázaly prvky zobrazit v podobě, která je vhodná pro neznalého pozorovatele. Je zde také experimentováno s různými úpravami tohoto postupu, aby byla zvýšena rychlost výpočtu.
 • Item
  Renderování rozsáhlého terénu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Bondarenko, Boris; Kajan, Rudolf; Nečas, Ondřej
  Realizace renderování rozsáhlých terénů je v moderních aplikacích, které zahrnují tuto tematiku známým problémem. S renderováním rozsáhlých terénů se můžeme střetnout ve velké škále aplikací, od počítačových her, až po profesionální nástroje používané pro tvorbu prostředí a vizuálních efektů. Právě pro implementaci takových aplikací existuje mnoho různých algoritmů, které používají různé techniky pro uchovávání, zpracování a zobrazování dat. V oblasti renderování grafických dat je důležité limitování výkonem systému, ale stejně i limitování rozlišovací schopností lidského oka. Další důležitou součástí je výběr API, pomocí kterého bude program muset spolupracovat s grafickou kartou a pamětí. V téhle práci je použité rozhraní Direct3D z balíku DirectX9. Pro porovnání přístupů v realizaci renderování rozsáhlých terénů budou porovnávané přístupy renderování pomocí tzv. Brutreforce, quadtree a ROAM algoritmů.
 • Item
  Klasifikace objektů v obraze podle textury
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Wozniak, Jan; Španěl, Michal; Hradiš, Michal
  Práce se zabývá analýzou texturních příznaků a klasi fikací známých objektů. Poskytuje základní přehled běžně používaných texturních příznaků a principů jejich klasi fikace, přičemž užší pozornost je věnována extrakci local binary patterns a klasifi kátoru založeném na algoritmu support vector machine. Práce také obsahuje vyhodnocení dosažených výsledků pomocí statistických metod jackkni ngu a F-measure.
 • Item
  Nástroj na testovaní bezpečnosti bezdrátových sítí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Gancarčík, Lukáš; Jurnečka, Peter; Kačic, Matej
  Tato práce se zabývá problematikou zabezpečení bezdrátových sítí, současnými možnostmi ochrany těchto sítí a implementaci nástroje na jejich testování. Pojednává také o využití technologie nVidia CUDA k akceleraci paralelních úloh. V práci jsou popsané výhody použití téhle technologie jako i nárůst výkonu v porovnání s řešením využívajícím klasického procesoru. Nakonec jsou popsané výsledky nástroje nasazeného na reálné bezdrátové sítě.