Efektivní stavby a jejich celky

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
V reakci na potřeby současné společnosti (a potřeby blízké budoucnosti) můžeme v krajině našich měst pozorovat nové skladebné typologické prvky, které svým měřítkem a prostorovým vlivem mění zažité vnímání měst. Nejde však o nový fenomén; uspořádání, struktura sídel a krajiny je odrazem životního stylu společnosti, která konkrétní místo v daném čase obývá. Jednotlivé skladebné prvky sídel i krajiny utvářející jejich strukturu jsou proměnlivé v závislosti na potřebách společnosti v místě i čase, na kterém, nebo v kterém na ně nahlížíme. Specializace výroby a služeb, jejich koncentrace za účelem maximální efektivity, přinesla požadavky na nové stavby a stavební celky. Vznikají tak stavby a jejich celky, které mají díky své efektivitě nové prostorové nároky, které mění strukturu měst i uživatelské návyky obyvatel a jsou, i se svými sociálními důsledky, jen na okraji zájmu vědeckého bádání, přitom rozsah jejich působnosti překračuje hranice nejen měst a okresů, ale i států a kontinentů.
In response to the needs of contemporary society (and the needs of the near future) we can find new typological elements in the landscape of our cities that change our perception of the cities by its scale and spacial effects. It is not a new phenomenon. Thearrangement and structure of settlements and landscape reflect the lifestyle of the society occupying the particular place at the actual time. Each compositional elements of the settlements and landscape that makes their structures are so variable depending on the needs of society in the place and time in which they are viewed. The specialisation of production and services, their concentration for maximum efficiency, has brought demands for new buildings and building complexes. These buildings and their complexes have new spatial requirements, due to their efficiency, which change the structure of the city while they are only of marginal interest to scientific research, but their scope go beyond not only cities and districts as well as countries and continents.
Description
Citation
XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů. 2014 s. 160-171. ISBN 978-80-214-4994-7
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO