OCEŇOVÁNÍ STAVEB POŠKOZENÝCH, NEPOVOLENÝCH A NEOPRÁVNĚNÝCH

Abstract
Disertační práce analyzuje současný, odbornou veřejností v minimálním měřítku řešený, stav oceňování staveb poškozených, nepovolených a neoprávněných a definuje problémový stav k jednotlivým správním oblastem, kde je znalecký posudek rozhodujícím důkazním prostředkem a doporučuje vhodný postup oceňování těchto staveb tak, aby bylo minimalizováno riziko podání vadného znaleckého posudku. V práci jsou vysvětleny nejen základní pojmy, identifikovány příslušné právní předpisy, ale také systémově analyzovány možné způsoby stanovení obvyklé ceny u předmětných staveb. Odvozené způsoby ocenění jsou ověřeny na modelových příkladech a vyhodnoceny. Na základě tohoto ověření je doporučen postup pro stanovení obvyklé ceny těchto druhů staveb, tzn. znalecký standard.
This PhD thesis analyzes the current, by experts in minimum benchmark solved condition of valuation of damaged, unlicensed and unauthorized buildings, it defines the problematic status of the individual administrative areas where the expert report is the decisive evidence and it recommends suitable method of valuation of these buildings, so as to minimize the risk of bringing faulty expert opinion. The paper not only explains the basic concepts identified in the relevant legislation, but also systematically analyzes the possible ways of determining the usual price of mentioned buildings. Derived ways of valuation methods are validated on examples and evaluated. On the basis of this verification there is a recommended procedure to determine the usual price of these types of buildings, ie. the expert standard.
Description
Citation
ČERNOCKÝ, R. OCEŇOVÁNÍ STAVEB POŠKOZENÝCH, NEPOVOLENÝCH A NEOPRÁVNĚNÝCH [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Soudní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc. (člen) Ing. Alena Superatová, Ph.D. (člen) JUDr. Miroslav Kledus (člen) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO