Optimalizace geotechnického průzkumu a monitoringu při navrhování a provádění podzemních staveb

Abstract
Předkládaná práce se zaměřuje především na problematiku geotechnického průzkumu a monitoringu pro podzemní liniové stavby. Zabývá se současnou praxí v provádění geotechnického průzkumu a monitoringu. Na základě zhodnocení poznatků získaných z konkrétních staveb v ČR (Královopolský tunel, tramvajový tunel VMO Žabovřeská) a na základě autorových praktických tuzemských i zahraničních zkušeností podává návrh na jejich vzájemnou optimalizaci za účelem zkvalitnění výstupů a snížení finančních nákladů.
The presented thesis focuses primarily on issues of geotechnical survey and geotechnical monitoring for underground line constructions. It deals with the current practice of geotechnical survey and monitoring. Based on the knowledge gained from specific buildings in the Czech Republic (Královopolské tunnels, tram tunnel Žabovřeská) and based on the author's practical local and foreign experience submits suggestions regarding their mutual optimization in order to improve outputs and reduce financial costs.
Description
Citation
ČERNÝ, V. Optimalizace geotechnického průzkumu a monitoringu při navrhování a provádění podzemních staveb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO