2014

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 27
 • Item
  Optimalizace konstrukčních detailů jednoplášťových plochých střech
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Matějka, Libor; Matějka, Libor; Bura,, Roman; Pěnčík, Jan; Doc.Ing. Karel Kubečka, Ph.D
  Tato práce se zabývá optimalizací konstrukčních detailů plochých jednoplášťových střech. V první části práce jsou charakterizovány, klasifikovány a zkoumány tři skupiny konstrukčních detailů pro ploché střechy (atika, ukončení střešní konstrukce okapem bez přesahu střešního pláště, průnik ploché střechy a svislé nosné konstrukce). V každé skupině je jedena z variant těchto konstrukčních detailů navržena s využitím moderního kompozitního materiálu na bázi druhotných surovin (stále v procesu vývoje). Teorieticky je popisán současná problematika tepelných mostů v konstrukcích a platné technické normy. Další část se zabývá tepelně technickou analýzou (založené na metodě konečných prvků) konstrukčních detailů za účelem získání datových výstupů pro další šetření. Následující hlavní část práce poskytuje navržený inovativní optimalizační algoritmus s využitím analyzačních multikriteriálních rozhodovacích metod, který je pak prakticky testován na variantách zkoumaných konstrukčních detailů. V závěru jsou shrnuty výsledky a ustanoveny závěry a inovace na základě dokončeného výzkumu.
 • Item
  Využití umělého spékaného kameniva vyráběného z pevných energetických odpadů do betonu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Batelka, Michal; Adámek, Jiří; Stehlík, Michal; Kolář,, Karel; Cigánek,, Jindřich
  Tato práce řeší problematiku zaměřenou na možnost zpracování dosud nevyužívaného materiálu v podobě černouhelných hlušin. Práce zahrnuje mj. výrobu, její optimalizaci a využití nového druhu umělého kameniva při výrobě betonů. Možnost výroby umělého kameniva je řešena na principu samovýpalu surovinové vsázky na aglomeračním roštu. Optimalizace procesu výpalu byla provedena jak na homogenizované, tak vrstvené vsázce. Další část práce je zaměřena na výrobu betonů a stanovení jejich parametrů, tato etapa je významným způsobem rozšířena také o porovnání základních a specifických vlastností nového druhu betonu s betony běžně vyráběnými. V poslední části je řešena ekologicko-ekonomická situace této problematiky. Navržené řešení poukazuje na možnost využití černouhelných hlušin, které jsou ukládány na haldy. Podařilo se optimalizovat proces výpalu a najít nejvhodnější systém pro ukládání surovinové vsázky na aglomerační rošt. Dále bylo prokázáno, že z betonů při jejich výrobě bylo použito nového druhu kameniva je možné vyrábět i konstrukční betony s pevnostmi nad hranicí 50 MPa, které je možné uplatnit i v náročnějších prostředích. Tyto betony disponují také nižší objemovou hmotností a velmi dobrými ohybovými vlastnostmi. Hlavním zjištěním, ze kterého plynou i přínosy této práce je, že z dosud nevyužitelného materiálu je možné vyrobit poměrně kvalitní a tepelně stabilní kamenivo o pevnostech na hranici 5 MPa jehož uplatněním při výrobě betonů lze dosáhnout velmi dobrých výsledků i v této oblasti. Velkým přínosem může být také skutečnost, že předběžná ekonomická bilance výrobního procesu umožňuje poměrně rychlou návratnost vstupní investice.
 • Item
  Studium pasivní radiace povrchových úprav ve stavebnictví
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Kopkáně, Daniel; Šťastník, Stanislav; Steuer,, Radek; Kmínová,, Hana; Chybík,, Josef
  Jednou z klíčových otázek současné doby je zajištění nízké energetické náročnosti budov. V Evropě připadá 40 % spotřeby energie na zajištění provozu budov, z toho značná část tvoří energii na vytápění. Stav tepelné pohody vnitřního prostředí se vymezuje vztahem teploty vzduchu a teploty okolních povrchů, ovlivňuje ji také rychlost proudění vzduchu. Zejména u méně izolovaných konstrukcí, především u domů starší zástavby, bývá povrchová teplota vnitřní strany obvodových stěn až o několik stupňů Celsia nižší než teplota vnitřního vzduchu. V takovém případě bude tepelná pohoda snížena, a to i o ekvivalent několik stupňů v závislosti na dispozici místnosti. Zároveň se může projevovat nepříjemná asymetrie v tepelném sálání. Množství energie z povrchu vysálané nebo odražené souvisí s materiálovou vlastností zvanou emisivita. Pokud má materiál dostatečně nízkou emisivitu, bude se chovat jako „tepelné zrcadlo“. Lze uvažovat o cíleném ovlivnění operativní teploty pomocí nízkoemisivních povrchových úprav, kdy tepelné sálání může být potlačeno nebo naopak podmíněno. To bude souviset s účinností odrazu a reálnou teplotou konstrukce. Lze zaznamenat aktivitu některých zahraničních společností, které v nedávné době začaly nabízet nízkoemisivní povrchové úpravy jako doplněk k zateplení budov klasickou izolací. Popsané mechanismy, které mají vést k úspoře energie, mají jistá omezení. Potenciálně větší tepelné úspory lze dosáhnout využitím odrazu tepelného záření na principu tzv. retroreflexe. Pokud je totiž využito směrového odrazu zpět ve směru zdroje, dochází tím ke snížení ztráty vyzařováním u daného objektu. V tom případě by bylo možné snížit vnitřní teplotu v prostoru při zachování stejné úrovně tepelné pohody. Předmětem práce je studium materiálových kombinací, které mají potenciál vytvářet nízkoemisivní povrchové úpravy interiérových ploch v budovách. Popsány jsou varianty založené na principu nátěrů a folií. Samostatnou kapitolu práce tvoří využití retroreflexe v obla
 • Item
  Modelování a simulace projektů zlepšujících tepelně-technické vlastnosti budov
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Výskala, Miloslav; Korytárová, Jana; Hromádka, Vít; Kocanda,, Pavel; Chodasová,, Zuzana
  Disertační práce je zaměřena na modelování projektů zlepšujících tepelně-technické vlastnosti budov. Řešením problému je nalezení alespoň jedné ekonomicky výhodné varianty. Základní metodou vyhodnocení ekonomické výhodnosti je sestavení všech souvisejících finančních toků a jejich vyjádření v čase pomocí diskontování. Cílem disertační práce je zpracování a modelování jednotlivých investičních variant souvisejících se zlepšováním tepelně-technických vlastností budov a nalezení – v ideálním případě – varianty nákladově optimální. Hlavním výstupem práce je vytvoření ucelené metodiky (modelové a simulační úlohy) využitelné pro definování všech potenciálních investičních variant projektů zlepšujících tepelně-technické vlastnosti objektu.
 • Item
  Modelování a simulace rizik investičních záměrů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Pospíšilová, Barbora; Korytárová, Jana; Heralová,, Renáta Schneiderová -; Hromádka, Vít; Tomanová, Štěpánka
  Disertační práce se zabývá modelováním a simulací rizik investičních záměrů a propojením problematiky rizik s novými trendy ve stavebnictví. Proces vyvážení akceptovatelné míry rizika a vynaložených nákladů je velmi složitý a je ovlivňován řadou nejistot. Simulační metody umožňují modelovat možné budoucí scénáře vývoje projektu a kvantifikovat dopad rizik, která výstupní proměnnou ovlivňují. Cílem práce je nalezení optimální metodiky pro analýzu rizik v rámci investičního rozhodování s využitím simulačních metod. Metodika spočíván v začlenění matematického modelování simulační metodou Monte Carlo do CBA, konkrétně do části analýzy rizik. Cílem je dosažení efektivnějšího procesu plánování investičních projektů. Pečlivě zpracovaný plán projektu v předinvestiční fázi ovlivní efektivitu nákladů životního cyklu. To dokládá také metodika BIM (Informační model budovy), která funguje na principu předávání a uchovávání aktuálních a kompletních informací o investičním záměru v celém životním cyklu. Hlavním výstupem práce je efektivní aplikace simulační metody pro predikci rizik k modelování vývoje výstupů investičního záměru. Modelovaná data lze využít při investičním rozhodování, managementu rizik, controllingu a postauditu investic. Projekty tak lze posoudit z hlediska jejich komplexního přínosu a kvality v souladu s principy dlouhodobé udržitelnosti.