Modelování a simulace projektů zlepšujících tepelně-technické vlastnosti budov

Abstract
Disertační práce je zaměřena na modelování projektů zlepšujících tepelně-technické vlastnosti budov. Řešením problému je nalezení alespoň jedné ekonomicky výhodné varianty. Základní metodou vyhodnocení ekonomické výhodnosti je sestavení všech souvisejících finančních toků a jejich vyjádření v čase pomocí diskontování. Cílem disertační práce je zpracování a modelování jednotlivých investičních variant souvisejících se zlepšováním tepelně-technických vlastností budov a nalezení – v ideálním případě – varianty nákladově optimální. Hlavním výstupem práce je vytvoření ucelené metodiky (modelové a simulační úlohy) využitelné pro definování všech potenciálních investičních variant projektů zlepšujících tepelně-technické vlastnosti objektu.
This doctoral thesis deals with the modelling of projects improving the thermal technical characteristics of buildings. The solution of this problem seems to be finding at least one cost-effective option. The basic method of evaluation of cost-effectiveness is represented by the compilation of all corresponding cash flows and their rendering in time through discounting. The aim of the docáral thesis is the processing and modeling of individual investment options related with improve the thermal-technical properties of buildings and finding a cost-optimal variants, ideally. One of the expected outputs is to develop a comprehensive methodology (modeling and simulation task) useful for defining all potential investment projects improving variant thermal-technical properties of the object.
Description
Citation
VÝSKALA, M. Modelování a simulace projektů zlepšujících tepelně-technické vlastnosti budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO