Experimentální odvlhčování a odsolování cihel, pískovců a zdiva vlivem elektrického pole

Abstract
Odvlhčování a odsolování stavebních konstrukcí je v současné době velmi diskutované téma. V současnosti jsou používané různé způsoby jak pro odvlhčování tak pro odsolování stavebních konstrukcí. Existující metody jsou účinné, ale je nezbytné vyvíjet stále nové případně starší metody vylepšovat. Problematika vlhkosti ve stavení konstrukci je spojená se solemi, které v ní můžou být rozpuštěny a společně dále putovat. Tyto soli pak můžou působit škody v konstrukcích a měnit jak mechanické tak fyzikální vlastnosti stavebních materiálů. Základní požadavky pro vysoušecí a odsolovací techniky jsou rychlost, účinnost a ekonomický faktor. Presentovaná práce se zabývá odvlhčovaním a odsolováním použitím elektrokinetických metod společně s technikou příložných prvků. V první části disertační práce jsou popsány základní teoretické principy v oblasti vlhkosti a solí. V druhé části (experimentální) byly provedeny série měření v laboratoři a v in situ. V této části disertační práci jsem odvlhčoval a odsoloval cihly, pískovce vlivem účinku elektrického pole. Snažil jsem se optimalizovat laboratorní nastavení, aby odvlhčení a odsolení cihel a pískovců vlivem účinku elektrického pole bylo co největší. Další měření bylo provedeno v in situ, kde byla také použita technika příložných prvků společně s aplikací elektrického pole.
Dewatering and desalination of building constructions is currently a discussed topic. At the present time, different techniques for dewatering and desalination can be used. The existing methods are efficient but it is necessary to improve these methods and to develop new ones. The moisture in the building constructions is directly connected with the salts, which can be dissolved in it and together with the moisture further to move. The salts can cause damage of constructions and change mechanical and physical properties of the buildings materials. The basic demands for dewatering and desalination are the speed, efficiency and economical factors. Presented dissertation focuses on dewatering and desalination with the use of electrokinetic methods together with the technique of the clay poultices. In the first part of the thesis, basic theoretical principles of moisture and salts are described. In the second part (experimental part), the series of experimental measurements were conducted both in the laboratory and in situ. In this part of dissertation, I was dewatering and desalinating bricks and sandstones under an applied electric field. The main focus was on the optimization of a laboratory setup in order to get the highest efficiency for dewatering and desalination. Other measurements were done in situ, where the same technique was used.
Description
Citation
MATYŠČÁK, O. Experimentální odvlhčování a odsolování cihel, pískovců a zdiva vlivem elektrického pole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO