Mikroelektronické časově-prostorové autentizační techniky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Dizertační práce se zabývá využitím informace o poloze uživatele při prověřování uživatelovi identity v prostředí počítačových sítí. S nárůstem mobilních počítačových zařízení v posledních dvou desetiletích se poloha uživatele stává jednou ze stěžejních informací v systémech pro správu přístupu. Práce předkládá rešerši stávajících řešení, která se dělí na dvě skupiny v závislosti na zdroji polohové informace (řešení využívající satelitní navigační systému např. GPS a řešení založená na komunikaci s aktivní infrastrukturou např. GSM, Wi-Fi). Práce uvádí metodiku pro vyhodnocování autentizačních dat, která využívá principů fuzzy logiky. V porovnání s bivalentní logikou je možné autentizační data vyhodnotit reálněji. Výsledek procesu autentizace má tak vyšší informační hodnotu, která může být zohledněna při stanovení úrovně přístupových práv uživatele. Důležitým aspektem při práci s informací o poloze uživatele je prokázání faktu, že uživatel se nachází na stejném místě, ze kterého se žádá o přístup do systému. Řešením této otázky může být spojení polohové informace uživatele s jeho biometrikou, například otiskem prstu. Tento princip je využit i ve dvou verzích mikroelektronických autentizačních terminálů, které byly v souvislosti s řešením dizertační práce realizovány. První verze autentizačního terminálu využívá jako zdroje polohové informace přijímače satelitního navigačního a bezdrátový komunikačního modulu pro pásmo ISM. Na první verzi autentizačního terminálu byla ověřena funkčnost nově navržených mikroelektronických autentizačních technik. Pro prověření biometriky uživatele je zde využito snímače otisku prstů s vestavěným vyhodnocením. Ve druhé verzi byl autentizační terminál doplněn o zdroje polohové informace moduly Wi-Fi a GSM. V závěru práce je uvedeno testování navržené metodiky vyhodnocování autentizačních dat pomocí druhé verze mikroelektronického autentizačního terminálu, které ověřuje využitelnost navržené metodiky a celkově časově-prostorové informace v procesu autentizace.
This dissertation work focusses on using information about the location of the user during the authentication process on computer networks. With the growth of mobile computer devices over the last two decades the physical location of users is becoming one of the main issues for access management. This work researches existing solutions which are divided in to two groups related to the source of location information (SATNAV systems for example GPS and based on communication with active infrastructure such as GSM, Wi-Fi). This work shows the methodology for evaluating authentication data which use the principle of fuzzy logic. In comparison with binary logic it is possible to evaluate authentication data accurately. As a result of the authentication process the information is of a higher value, which can be taken into account when setting the levels of user privileges. An important aspect of working with location information is that the user is located in the same place and from where they are asking for access to the system. Solving this question could be linking user biometrics for example finger prints. This principle is used in two types of microelectronic authentication terminals which were developed in conjunction with this work. The first type of terminal uses a SATNAV receiver and an ISM wireless communication module as a source of location information. On the first type of authentication terminal newly developed authentication techniques were tested. The users biometrics are checked by finger print sensor with embedded processing. In the second type authentication terminal a Wi-Fi and GSM module were added for location purposes. In the conclusion of this dissertation the testing methodology of the data authorization and evaluation process of the second type of microelectronic authentication terminal is shown. This confirms the practicality of the suggested methodology and the time-space information in the authentication process.
Description
Citation
JAROŠ, D. Mikroelektronické časově-prostorové autentizační techniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. (člen) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Sýkora, CSc. - oponent (člen) prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD. (člen) doc. Ing. Karel Burda, CSc. - oponent (člen)
Date of acceptance
2015-12-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO