Rozbor možností elektronického obchodu B2B

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Spolupráce je základ veškeré ekonomické produkce a obchodních procesů. Rychlé proniknutí informačních technologií do obchodní sféry umožňuje a vyžaduje změny v jádru obchodních procesů a vztahů mezi obchodními organizacemi. Použití IT u B2B smluvních procesů usiluje o optimalizaci a globalizaci těchto procesů zlepšujících jejich rychlost, efektivitu a růst. Elektronická spolupráce může být takto použita na jednu stranu pro zlepšení vzoru existujícího obchodního vztahu a na druhou stranu pro umožnění nových forem pro obchodní vztahy. Tato práce objasňuje pojem elektronické B2B obchodování, hodnotí současnou koncepci B2B elektronické spolupráce, její základní rysy, které se týkají komunikace mezi subjekty, elektronického bankovnictví (platby mezi účastníky el. obchodu), zabezpečení smluvních B2B spojení a přináší také ekonomický pohled na problém. V praktické části je analyzován zkoumaný B2B model firmy Adriadatabanka s.r.o. spolupracující elektronicky s obchodním partnerem a poté je navrhnuto nové, efektivnější řešení.
Contracts are fundamental to all economic production and exchange processes. The fast introduction of IT into the business domain both facilitates and requires ganges in core business processes and relations between business organizations. In the kontext of the latter, the use of IT in business-to-business contracting processes aims at optimisation and globalisation of these processes by improving their speed, efficiency and reach. Electronic contracting can thus be used on the one hand to improve existing business relationship paradigms and on the other hand to enable new forms of contractual relationships. This thesis illuminat conception of electronic B2B business, values present conception B2B electronic cooperation, basic features, about comunication between subjects of electronic banking (payments between cornered in electronic business), connection security B2B contracts and bears economic point of view. In practical part is analized model of Adriadatabanka s.r.o. electronic cooparating with business partner and then is designed new, more eficient solution.
Description
Citation
FOGL, V. Rozbor možností elektronického obchodu B2B [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (místopředseda) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO