Výpočet tempa řeči

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V rámci semestrálnej práce bol navrhnutý systém výpočtu tempa reči. Tento systém pozostáva z niekoľkých blokov, ako sú bloky predspracovania signálu a jeho segmentácie na menšie časti, blokov výpočtu príznakov a blokov vektorovej kvantizácie a nakoniec blokov samotné-ho výpočtu tempa. V prvom kroku je teda úprava vstupného rečového signálu na podobu vhodnú pre extrakciu príznakov. Príznaky sú ďalej priradené príslušným centroidom. Miesto zmeny centroidu označuje zmenu hlásky. Systém takto zaznamená hranice jednotlivých hlá-sok obsiahnutých v reči a vypočíta tempo.
his semestral thesis deals with a design of system for calculating the rate of speech. The sys-tem consists of several block, such as signal pre-processing block and its segmentation into smaller parts, block of the feature calculation, block of the feature vector quantization and finally block calculating the actual rate. The first step is a change of the input speech signal into a form suitable for the feature extraction. In next step these features are assigned to the calculated centroids. The change of centroid means change of phonemes. The system will record the following boundaries of fonems contained in speech and calculates its rate.
Description
Citation
GALÁŽ, Z. Výpočet tempa řeči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (člen) Ing. Filip Buršík (člen) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (člen) Ing. Hicham Atassi, Ph.D. (člen) Ing. Peter Stančík (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Jaké znáte detektory řečové aktivity (VAD), a které z nich byly použity ve Vaší práci? - Detektory založené na energii, počtu průchodů nulovou úrovní, HNR atd. Jak se při detekci tempa řeči projeví změna časového okna? Například, jaký je rozdíl, když použijete pravoúhlé okno nebo Hammingovo okno? - Student problematiku dostatečně objasnil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO