Automatizované pracoviště pro stejnosměrná a střídavá měření

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem práce je návrh automatizovaného měřícího pracoviště pro měření stejnosměrných a střídavých veličin. Práce je dělena na několik základních celků. Jsou zde detailně rozebrány jednotlivé prvky měřicího pracoviště od HW přes sběrnici až po SW. V další části je přistoupeno k výběru použitého HW a návrhu obslužného programu. K tvorbě programu bylo použito prostředí pro virtuální instrumentaci VEE 9.2 od firmy Agilent. Výsledný program je v práci zevrubně popsán. Poslední část práce se věnuje zkušebnímu měření a zhodnocení celé práce.
he object of this work is the suggestion of workplace for measurement of direct-current and alternating current quantities. This work is divided into several basic units. There are described separate elements of the workplace by the HW over the bus line up to the SW in full details. The selection of HW and the suggestion of service program is approached in the next part. To the program creation was used environment for virtual instrumentation VEE 9.2 made by Agilent company. Resulting program is described in this work in full details. The last part of this work concerns with test measurement and valuation of the whole work.
Description
Citation
BURIAN, J. Automatizované pracoviště pro stejnosměrná a střídavá měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Ivan Rampl, CSc. (předseda) Ing. Ivo Herman, CSc. (místopředseda) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Růčka (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Vysvětlete pomocné napětí 0,73 V, které se objevuje pouze v popiscích grafů (např. Obr. 28), kam a proč je připojeno?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO