2012

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 96
 • Item
  Problematika odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel k provozu na pozemních komunikacích ČR
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Chodurová, Zuzana; Vémola, Aleš; Kudláček, Jaroslav
  Tématem diplomové práce je Problematika odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel k provozu na pozemních komunikacích ČR. Obsahuje analýzu současného stavu legislativních požadavků k získávání odborné způsobilosti řidičů v České republice a v sousedních státech a srovnání vybraných specifik dané problematiky. V návaznosti na zjištěné skutečnosti byla provedena analýza dopravní nehodovosti v České republice a srovnání základních ukazatelů nehodovosti se sousedními státy. Na základě analýzy současného stavu pak praktická část obsahuje dotazníkový průzkum a vlastní návrhy na opatření pro zvyšování bezpečnosti v silniční dopravě.
 • Item
  Reálné rozdělení nemovitosti areálu autoservisu
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Hrdličková, Eliška; Šmahel, Milan; Klika, Rudolf
  Diplomová práce je zaměřená na posouzení možností reálného rozdělení areálu autoservisu jako první možnosti při vypořádání spoluvlastnictví v případě že nedojde k dohodě mezi spoluvlastníky. V rámci teoretické části práce jsou shromážděny veškeré dostupné podklady o posuzované nemovitosti, včetně provedení místního šetření a posouzení zda je reálné rozdělení nemovitosti areálu autoservisu vůbec možné. Následně je provedeno ocenění areálu před jeho rozdělením, vyčíslení výše nákladů na reálné rozdělení a ocenění nově vzniklých nemovitostí po rozdělení dle výše vlastnických podílů.
 • Item
  Stanovení výše pojistného plnění za škodu na rodinném domě v Lužci nad Vltavou způsobenou povodní
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Kadlec, Miroslav; Šmahel, Milan; Škrabánek, Tomáš
  Diplomová práce se věnuje problematice zjištění výše pojistného plnění na rodinném domu zasaženého povodní. Cílem mé práce je ocenit nemovitost nákladovým způsobem, zdokumentování škod a stanovení přiměřených nákladů na opravu poškozených částí konstrukce v souladu s pojistnou smlouvou. Dále se budu zaobírat stanovením nové pojistné hodnoty nemovitosti. V teoretické části jsou uvedeny běžně užívané základní pojmy dle platných zákonů a vyhlášek.
 • Item
  Stanovení výše pojistného plnění za škodu na rodinném domě v Hronově způsobenou tíhou sněhu
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Beránková, Martina; Šmahel, Milan; Puchýř, Bohumil
  Cílem mé diplomové práce je nastínit problematiku likvidace pojistných událostí, stanovit výši pojistného plnění za škodu způsobenou tíhou sněhu a také ujasnit základní pojmy z oblasti oceňování nemovitostí. V úvodu práce definuji základní pojmy spojené s daným tématem. Následně uvedu čtenáře do problematiky oceňování nemovitostí, definuji základní pojmy, metody oceňování a popis oceňování. V další navazující části své práce zmíním podstatu likvidační činnosti pojišťovny, produkty související s pojištěním majetku, osoby zainteresované do likvidace pojistné události a v neposlední řadě přiblížím samotný postup likvidace pojistných událostí. Avšak nejde jen o strohý výčet veškerých operací spojených s tímto tématem, ale o to, aby se čtenář lépe orientoval v tom, jak postupovat, a znal základní pojmy s touto problematikou spojené. V poslední praktické části se zaměřím právě na stanovení výše pojistného plnění za škodu způsobenou tíhou sněhu podle přiměřených nákladů a na uvedení pojištěné nemovitosti do původního (provozuschopného) stavu
 • Item
  Analýza vybraných způsobů ocenění nemovitostí typu garáž v lokalitě Olomouc
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Skácelová, Naděžda; Mikulášek, Martin; Pertl, Marek
  Diplomová práce „Analýza vybraných způsobů ocenění nemovitostí typu garáž v lokalitě Olomouc“ srovnává jednotlivé způsoby ocenění v dané lokalitě. Získaná data z ocenění jsou dále analyzována a následně vyhodnocena. V první části práce jsou popsány základní pojmy, lokalita a analýza trhu s nemovitostmi. Poté následuje popis vybraných garáží a metody ocenění. Pro tuto diplomovou práci bylo vybráno 10 nemovitostí k ocenění, které jsou rozmístěny po celé Olomouci. Garáže jsou oceněny nákladovým způsobem, porovnávacím způsobem z vyhlášky a porovnávacím způsobem dle databáze. Výsledná data jsou porovnána a následně vyhodnocena.