Analýza zabezpečení a autentizace bezdrátových sítí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce pojednává o bezdrátových sítích, převážně pak o WiFi. Zabývá se přehledem jednotlivých zabezpečovacích mechanismů ať už teoreticky, tak i jejich nasazením v reálném hardwaru. Zajímá se především o bezpečnost jednotlivých mechanismů, a tedy také o jejich slabiny, které vedou k prolomení zabezpečení. V jednotlivých kapitolách jsou rovněž nastíněny myšlenky a postupy, kterými se útočníci snaží proniknout do bezdrátových sítí a prolomit tak šifrování WEP, WPA nebo WPA2. Zároveň je zde přiblížen princip autentizace bezdrátových sítí pomocí autentizačního serveru a jeho možnosti nastavení, který je propojen s adresářovou službou LDAP. V předposlední kapitole je souhrn bezpečnostních mechanismů a doporučení, který by se měl dodržovat při návrhu bezdrátové sítě pro zajištění nejvyšší bezpečnosti. Závěr je věnován sociálnímu inženýrství s jeho nejznámějšími představiteli.
This master's thesis deals with wireless networks, mainly about the WiFi. It deals with summary of individual security mechanism both theoretically and using them in real hardware. Mainly it is interested in the security of the individual mechanisms and their weaknesses, which cause rupture of security. At each chapter the ideas and methods, that the attackers are trying for infiltration of wireless networks and decrypt encryption WEP, WPA or WPA2, are outlined. The principle of the authentication of the WiFi by the authentication server and its options, which is connected with directory service LDAP, is also explained in this thesis. The penultimate chapter deals with the summary of security mechanisms and references that should be adhered by design of the WiFi for the provision of the high security. The ending of the master's thesis is devoted to social engineering and its most famous representatives.
Description
Citation
KULÍŘ, T. Analýza zabezpečení a autentizace bezdrátových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (předseda) Dr. Ing. Jiří Přibil (místopředseda) Ing. Tomáš Zeman, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Mácha, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vychodil (člen) Ing. Michal Polívka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-08
Defence
Objasněte svůj postup při měření wifi sítí ma území Hradce Králové, tj. použité metody.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO